ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου Δ.Ε. Κασσωπαίων, Θιναλίου, Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ        

 

ΕΡΓΟ: Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού

Δ.Ε Κασσωπαίων, Θιναλίου, Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων

CVP: 45233141-9  Εργασίες συντήρησης οδών

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο «Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου Δ.Ε. Κασσωπαίων, Θιναλίου, Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων » προϋπολογισμού 2.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων έργων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 02/12/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. και το σύστημα υποβολής των προσφορών θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 95 παρ. 2.α. του Ν. 4412/2016. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ..

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   εφόσον ανήκουν στην 3η τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στην 2η τάξη και άνω σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του Ν.4412/16 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,      κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται  στο ποσό των 32.258,00 € .

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η  εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΠΔΕ  και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με Κ.Α. 64.7323.002

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΧΑΡΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΣ
Back to top