ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 26.000 ΤΟΝΩΝ Α.Σ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ Μ.Ε.Α. ΗΠΕΙΡΟΥ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταφόρτωση και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και τελική διάθεση στην Μ.Ε.Α. Ηπείρου, καθ’ υπόδειξιν της Αναθέτουσας Αρχής με μέσα και προσωπικό του Αναδόχου, και φυσικά με χρήση θαλάσσιου μέσου μεταφοράς.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΑΔΗΣΥ
Back to top