ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 20.000 ΤΟΝΩΝ Α.Σ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ. ΠΑΛΑΙΡΟΥ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ

Την επιλογή αναδόχου, με ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας
ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 20.000 ΤΟΝΩΝ Α.Σ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ. ΠΑΛΑΙΡΟΥ» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μεταφόρτωση και μεταφορά 20.000 tn Α.Σ.Α. από τον Δήμο της
Βόρειας Κέρκυρας, με τη συμβολή θαλάσσιου μέσου, στην Χ.Υ.Τ. Παλαίρου.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη με έναρξη τις 01-05-2022 έως τις 01-05-2024 ή μέχρι της εξαντλήσεως των 20.000 tn.

Αριθμός αναφοράς CPV: Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων 90512000-9Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Δ/νση : Αχαράβη , 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26633-60121-60113 .

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 2.160.860,48 € ( πλέον ΦΠΑ 24 %) ( συνολικά
2.679.467,00€)

Εγγύηση συμμετοχής: 43.217,00 €.

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. : 20.6277.011, του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2021 και αντίστοιχους κωδικούς των οικονομικών ετών 2022-2023-2024.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: αναφέρεται στην παράγρ.2.2.1. της Διακήρυξης.

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 30-12-2021, επίσης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες
και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 08/02/20221, ώρα 15.00 μ.μ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
Κάθε ενδιαφερόμενος, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί στις 14/02/2022 και
ώρα 11.00 π.μ.,

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι
στις 09-02-2023.

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Back to top