ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Η Δημοτική Αρχή Βόρειας Κέρκυρας θεωρώντας εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα εκείνο της οικοδόμησης και λειτουργίας  ενός ρωμαλέου συστήματος εσωτερικού ελέγχου, στο νεοσύστατο Δήμο  και θέλοντας να ενισχύσει προληπτικά τον έλεγχο και τη διαφάνεια όλων των υπηρεσιακών διαδικασιών, προχώρησε σε σύμβαση με το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ είναι ανεξάρτητος φορέας με 30ετή επιστημονική και επιχειρησιακή εμπειρία των στελεχών του στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Είναι πιστοποιημένος από τη πολιτεία και έχει ως αποστολή να στηρίζει τις υπηρεσίες και να συμβάλει στη διαφάνεια, τη προάσπιση της δημόσιας περιουσίας και την αποτελεσματικότητα των βασικών αρχών άσκησης διοίκησης, αρχών των οποίων επιτυγχάνονται με την ορθή λειτουργία Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια πρόσφατη για την τοπική αυτοδιοίκηση διαδικασία που συνίσταται σε επισκόπηση της διαχείρισης όχι απευθείας των αποτελεσμάτων, αλλά των διαδικασιών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται με σκοπό να εντοπισθούν λάθη και παραλείψεις που μπορούν να εκθέσουν το Δήμο σε κινδύνους και να επηρεάσουν αρνητικά τα οικονομικά δεδομένα και την κοινωνική παροχή του Δήμου. Οι υπηρεσίες του προσφέρουν διασφάλιση για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των δικλείδων ελέγχου και την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν τον οργανισμό και τον εμποδίζουν να επιτύχει τους σκοπούς του και εν τέλει να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες, παραμένοντας παράλληλα εντός των δημοσιονομικών στόχων και περιορισμών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι έρχεται να προστεθεί ως μια νέα πρόσθετη διαδικασία ελέγχου στις ήδη υπάρχουσες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού ελέγχου κτλ.

Στην ουσία είναι ο βοηθός και ο αρωγός της Διοίκησης – που ανεξάρτητα και αντικειμενικά  ελέγχει –παρακολουθεί και αξιολογεί τα στάδια των διαδικασιών διαπιστώνοντας τυχόν αποκλίσεις προκειμένου να αμβλύνει και να διορθώσει τα κακώς κείμενα πάντα σε αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες του Δήμου. Παράλληλα  παρακολουθεί  και τις εσωτερικές διαδικασίες κάθε σταδίου για τον εντοπισμό πιθανών σφαλμάτων, παραβλέψεων, ελλειμμάτων και ουσιαστικά κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς διασφάλιση της καλής και αποτελεσματικής λειτουργίας του φορέα.

Τέλος, επιτυγχάνεται η διαφάνεια και η ασφάλεια των συναλλαγών πριν πραγματοποιηθεί η όποια δαπάνη, ενώ παράλληλα όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων και εν γένη η κοινωνία γνωρίζει ότι πλέον υπάρχει ένας νέος οργανισμός ο οποίος φροντίζει να διαφυλάσσεται η διαφανή, ορθή και νόμιμη χρήση του δημοσίου χρήματος.

 

Back to top