Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισµού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. ∆/νση: Αχαράβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Πληροφορίες: Π. Πιτικάρης
Τηλ.: 2663360158
E-mail: info@1354.syzefxis.gov.gr

Αχαράβη, 7 Αυγούστου 2023
Αριθ. Πρωτ.: 6930

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόµων για την καθαριότητα των σχολικών µονάδων στο ∆ήµο Βόρειας Κέρκυρας, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α στο ΠΑΡΑΚΑΤΩ):

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Back to top