Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν από τις 12 εώς και 14-11-2019. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές
διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/2015) που αφορούν στην εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου.
5. Το υπ αριθμό 2300/29-03-2016 (ΑΔΑ : ΩΜΣΚΦΘΕ-7ΒΞ) έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ με θέμα «θεσμικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
6. Τον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (ΦΕΚ 3209/τ. Β΄/22-08-2019).
7. Την υπ αριθμό πρωτ : 8183/18-11-2019 (ΑΔΑ 7ΝΑ046ΜΤΛΒ-Ι8Β) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του νησιού της Κέρκυρας .
8. Την υπ αριθμό πρωτ : 3456/11-05-2020 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί της παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
9 . Την υπ αριθμό πρωτ : 11571/04-11-2020 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί της παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
10 . Την υπ αριθμό πρωτ : 9211/15-10-2021 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί της
παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
11. Την υπ’ αρίθμ. 34-373/02-11-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας περί έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας , προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν από τις 12 έως και 14-11-2019.

12. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ.7112/ 01-11-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου προσωπικού.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη προσωπικού, συνολικά είκοσι (20) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 14-04-2022 , που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας   , Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν από τις 12 έως και 14-11-2019, ως εξής 

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΌΣ Τυπικά προσόντα
     1 ΠΕ Διοικητικού                     3 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, και
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
    2 ΤΕ Λογιστικού Οικονομικού                      1 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
και β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
   11                        1 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας .
Άδεια τεχνίτη οξυγονοκολλητή , η οποία να ανήκει στην 1η Βαθμίδα σύμφωνα με το ΠΔ 113/2012 , καθώς και βεβαίωση αναγγελίας .
ΔΕ Οξυγονοκολλητής Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τους ανωτέρω τίτλους σπουδών (περ. γ), θα καλυφθεί από υποψήφιο με απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας τεχνίτη οξυγονοκολλητή .
   12 ΥΕ Εργατών Γενικών καθηκόντων                    15 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. του Ν2527/1997)

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει:

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.
  2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατα το άρθρο 16 του Ν 3584/2007 με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παρ 6 του Ν 2207/1994 και του άρθρου 206 του Ν3584/2007 .

4 . Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία θα προσληφθούν .

5. Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά προσόντα πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

  1. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ , ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται πέραν των απαιτούμενων από την ανακοίνωση τίτλων σπουδών και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας και
  • Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι : α) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, β) διαθέτουν την υγεία και την φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία θα προσληφθούν, γ) δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 206 του Ν3584/2007 .

Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη με απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την αποστείλουν είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : info@1354.syzefxis.gov.gr ή akatsarou@1372.syzefxis.gov.gr είτε με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Βόρειας Κέρκυρας Δ/νση Διοικητικών Οικονομικών & Ανάπτυξης /Τμήμα Διοικητικού/Γραφείο Ανθρωπινου Δυναμικού Αχαράβη Κέρκυρα Τ.Κ. 49081, εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών από την επομένη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στον διαικτυακό ισότοπο << ΔΙΑΥΓΕΙΑ >> και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος , δηλ. από Δευτέρα 8 /11/2021 έως και την Παρασκευή 12/11/2021.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον διαδικτυακό ισότοπο << ΔΙΑΥΓΕΙΑ >> , στον διαδικτυακό ισότοπο του Δήμου (mncnorthcorfu.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Αχαράβης , με πρακτικό ανάρτησης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ

 

Ανακοίνωση Αίτηση Πρόσληψης
Back to top