Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ.∆/νση: Αχαραβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Τηλ.: 2663360105
E-mail: info@1354.syzefxis.gov.gr

Αχαράβη, 29/07/2022

Αριθµ. Πρωτ.: 5181

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδοµίας, Τµήµα Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών από την εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων που εκδηλώθηκαν από τις 12 έως και 14-11-2019, καθώς και στις 14-10-2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ
Back to top