Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. (ιε) του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 τ. Α/15.1.2021).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/2015) που αφορούν στην εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ.Α΄/12.6.2018).
5. Τον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (ΦΕΚ 3209/τ. Β΄/22-08-2019) .
6. Την αριθ. 22-200/24-7-2021 (ΑΔΑ:90ΘΣ46ΜΓΜΥ-Υ76) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
7. Την με αριθ. πρωτ. 5142/09-08-2021 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών, Οικονομικών και Ανάπτυξης του Δήμου μας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου προσωπικού.
8. Τις αυξημένες ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπίσει το Γραφείο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας κατά την αντιπυρική περίοδο.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έως δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2021 και συγκεκριμένα τέσσερα (4) άτομα ΔΕ Οδηγών και έξι (6) άτομα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών καλύψεως δράσεων – εποχικών αναγκών του Γραφείου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο, ως εξής:

Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι/ιες πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.,
2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών,
3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 τα. Α’/28.7.2007), με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994 καθώς και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007
4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία θα προσληφθούν.

Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο Δημοτικό Κατάστημα Αχαράβης.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (www.mncnorthcorfu.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, δηλ. από την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 έως και την Πέμπτη 12 Αυγούστου Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00, επισυνάπτοντας πέραν των απαιτούμενων από την ανακοίνωση τυπικών προσόντων και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας και
2. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι: α) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 τ. Α’/28.7.2007), β) διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν καθώς και ότι γ) δεν έχουν το κώλυμα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Αχαράβης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.mncnorthcorfu.gr), καθώς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ

 

Ανακοίνωση Αίτηση Πρόσληψης
Back to top