ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ.∆/νση: Αχαράβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Πληρ.: Π. Πιτικάρης
Τηλ.: 2663360105
E-mail.: prosopikou@1354.syzefxis.gov.gr

Αχαράβη, 12 Απριλίου 2023
Αριθµ. Πρωτ.: 2989

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόµενα στις 14-10-2021, διαφόρων ειδικοτήτων, διάρκειας οκτώ (8) µηνών στο Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας, στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης µετά τη κήρυξη του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Ο ∆ήµαρχος
Βόρειας Κέρκυρας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗ
Back to top