ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2022, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. ∆/νση: Αχαράβη
Ταχ. Κώδικας: 49081 Πληροφορίες: Π. Πιτικάρης
Τηλ.: 2663360158-105
E-mail: info@1354.syzefxis.gov.gr.

Αχαράβη, 09/08/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 5495

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2022
για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο ∆ήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α’ 143), Κώδικας Κατάστασης ∆ημοτικών Υπαλλήλων, όπως
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α’ 114), Κώδικας ∆ήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α’ 87), όπως ισχύουν.
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 55472/23-07-2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «∆ιαδικασία και
κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των ∆ημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (∆.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.) της Χώρας από τους ∆ήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3352/Β’/2021), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 41797/28-06-2022 όμοιά της απόφαση.
6. Την υπ’ αριθ. ∆ΙΠΑΑ∆ /Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο ∆ημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α’/28-12-2006), όπως ισχύει.
7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 45941/11-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ∆ήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων».
8. Τις ανάγκες του ∆ήμου Βόρειας Κέρκυρας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας.
9. Την αριθ. 25-209/08-08-2022 (Α∆Α: 6Λ3Τ46ΜΓΜΥ-ΜΒ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου μας.
10. Την αριθ. πρωτ. 5455/08-08-2022 βεβαίωση της ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ∆ήμου Βόρειας Κέρκυρας, περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του ∆ήμου μας για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου προσωπικού.

ΑΝΑΚΟΙΩΣΗ ΣΟΧ 3-2022 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2022-2023 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Back to top