ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας , για τη πρόσληψη προσωπικού πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 14-04-2022 που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάτων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκάν από της 12 έως και 14-11-2019. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           ΑΧΑΡΑΒΗ : 26-11-2021

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ: 7787

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΈΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

3o Πρακτικό Τριμελούς Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 7225/05-11-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας , για τη πρόσληψη προσωπικού πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 14-04-2022 που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση εκτάτων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων πο εκδηλώθηκάν από της 12 έως και 14-11-2019.

Στην Αχαράβη στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας , σήμερα στις 25 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε με την αριθμ. Πρωτ : 7520/16-11-2021 (VX8646MGMY) Απόφαση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας , περί <<Ορισμού επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για το έτος 2021>> , για την αξιολόγηση των αιτήσεων της υπ αριθμ.πρωτ. 7225/05-11-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας , για τη πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 14-04-2022 που θα απασχοληθού για την αντιμετώπιση εκτάτων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκάν από της 12 έως και 14-11-2019. των κάτωθι θέσεων:

  1. Τρία (3) άτομα ΠΕ Διοικητικού, για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, από την υπογραφή της σύμβασης έως 14-04-2022.

2. Ένα (1) άτομο ΤΕ Λογιστικού Οικονομικού, για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, από την υπογραφή της σύμβασης έως 14-04-2022.

3. Ενα (1) άτομο ΔΕ Οξυγονοκολιτής για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, από την υπογραφή της σύμβασης έως 14/04/2022.

4. Δεκα πέντε (15) άτομα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για την Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, από την υπογραφή της σύμβασης έως 14/04-2021.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ.28/τ.Α΄/3.3.1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του ν.4440/2016 (ΦΕΚ.224/τ. Α΄/2.12.2016).

2. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/τ.Α΄/7.6.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 & 212 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.».

4. Τις διατάξεις του ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I» (ΦΕΚ.133/τ. Α΄/19.7.2018).

  1. Την υπ’ αρίθμ. 34-373 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας που αφορά στην έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, προκειμένου να καλυθφούν έκτακτες ανάγκες από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκάν από της 12 έως και 14-04-2022.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τσιριγώτης Γρηγόριος του Στεφάνου, κλαδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού,

2. Μαυρόπουλος Γεώργιος του Αναστασίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού,

3. Βλάχος Νικόλαος του Σταματιου, κλάδου ΥΕ Κλητήρων.

Η επιτροπή παράλαβε τις αιτήσεις των υποψηφίων ΠΕ Διοικητικου, ΤΕ Λογιστηριου Οικονομικου, ΔΕ Οξυγονοκολλητών, και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων από το πρωτόκολλο, και κατάρτησε ομοφωνα τους παρακάτω πίνακες προσληπτέων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

α/α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΔΟΥΦΑ

ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7431-12/11/2021

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΜΑΝΔΥΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

7313-09/11/2021

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7312-09/11/2021

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

α/α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΚΙΤΣΑΚΗ

ΑΝΝΑ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

7309-09/11/2021

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

α/α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7418-12/11/2021

ΔΕ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

α/α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7350-10/11/2021

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

2

ΜΑΝΑΤΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

7351-10/11/2021

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

3

ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

7461-12/11/2021

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

4

ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΤΙΟΣ-ΑΝΙΚΗΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

7349-10/11/2021

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5

ΚΟΣΚΙΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

7348-10/11/2021

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

6

ΑΡΜΕΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

7347-10/11/2021

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

7

ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

7352-10/11/2021

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ

ΣΟΦΙΑ

ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ

7373-10/11/2021

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

9

ΚΥΡΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7438-12/11/2021

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

10

ΠΡΟΒΑΤΑ

ΣΤΑΜΑΤΕΛΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

7429-12/11/2021

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

11

ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

7421-12/11/2021

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

12

SAWICKA

SILVIA

WIESLAN

7467/12-11-2021

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

13

ΣΙΣΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

7413-12/11/2021

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

14

ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

7474-12/11/2021

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

15

ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ

ΕΥΡΙΠΗΔΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

7473-12/11/2021

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Τα μέλη της επιτροπής :

1. Τσιριγώτης Γρηγόριος του Στεφάνου, κλαδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού,

2. Μαυρόπουλος Γεώργιος του Αναστασίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού,

3. Βλάχος Νικόλαος του Σταματιου, κλάδου ΥΕ Κλητήρων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Back to top