Ανασυνταγμένους πίνακες της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3990/11-05-2023 (Α∆Α: Ψ0ΖΡ46ΜΓΜΥ-Ι∆6) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Back to top