ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 6930/07-08-2023 (ΑΔΑ: 66ΚΑ46ΜΓΜΥ-ΝΗ7) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Back to top