Αυξημένη ετοιμότητα επιφυλακής στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας λόγω του υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και ετοιμότητας βρίσκεται όλος ο μηχανισμός  πολιτικής προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, οι πρόεδροι των κοινοτήτων και μαζί τους οι μηχανισμοί πυρασφαλείας κάθε κοινότητας και δη εθελοντικές ομάδες-μέσα -οχήματα, μηχανήματα έργων , βυτία κλπ. ( αρ.πρωτ: 5033/28-6-2024 έγγραφο λόγω του υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς, από την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4,  βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς  της ΓΓΠΠ),  

Στις γενικές απαγορεύσεις ισχύουν:

1.Απαγορεύεται  ΑΥΣΤΗΡΑ κάθε είδους καύση – άναµµα φωτιάς – εργασίας που µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά! 

2.Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ  η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα πάρκα και άλση  όπως ορίζονται στις διατάξεις του  N.998/1979 . Στην περιοχή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας  στην ως ανω κατηγορία  εμπίπτει το ΠΟΡΤΟ ΤΙΜΟΝΙ στον Αφιώνα .

Στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2024 και για  τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των δράσεων των συναρμόδιων υπηρεσιών , έχουν προηγηθεί στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας:

Στις 18 Απριλίου (2911/18-4-2024 πρόσκληση) η  σύγκλιση Ειδικής Ομάδας για την σύνταξη σχεδίου επι χάρτου προληπτικής και οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικίνδυνη καταστροφή, λόγω δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2024.

Στις 17 Ιουνίου η συνεδρίαση   του  Τοπικού Επιχειρησιακού & Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου  Βόρειας Κέρκυρας  με κύριο θέμα  τον  Σχεδιασμό και  τις δράσεις πολιτικής προστασίας  για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2024 ( 4641/13-6-2024)

Παράλληλα στο προηγούμενο διάστημα, η πολιτική προστασία του Δήμου  επικαιροποίησε την κατάσταση  με τα υφιστάμενα ενεργά σημεία υδροληψίας  σε κάθε κοινότητα της περιοχής ευθύνης της ,αφού έλεγξε -και αντικατέστησε μηχανισμούς των εγκαταστάσεων όπου χρειάζονταν .

Παράλληλα το Δημοτικό Συμβούλιο με την 10-69/15-5-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΑΗ46ΜΓΜΥ-ΛΗΗ) απόφαση του επικαιροποίησε την 5η έκδοση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών    σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο πολιτικής προστασίας, με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ 2 του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.( Επικαιροποιήθηκαν και τα ΣΧΕΔΙΑ :ΔΑΡΔΑΝΟΣ-ΒΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ).

Αυτό που για ακόμα μία φορά τονίζεται  είναι η συνεργασία  όλων , τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας  που προβλέπονται.

 

Back to top