ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας προκηρύσσει δημόσια φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου, για την εκποίηση 14 ανεπιτήρητων ζώων, που περισυλλέχθηκαν από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας:

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί με τους εξής όρους:
• Τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4555/2018
• Τις διατάξεις του Ν. 4056/2012
• Την απόφαση 11-2/23-04-2024 (ΑΔΑ:9ΩΜΔ46ΜΓΜΥ-1ΘΜ) της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.
• Την απόφαση 11-3/23-04-2024 (ΑΔΑ:Ψ5Ι946ΜΓΜΥ-ΡΛΞ) της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα, Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δηµοπρασίας για την εκποίηση
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

 

Περισσότερες Πληροφορίες Περισσότερες Πληροφορίες
Back to top