Για την προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Καρουσάδων» - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς καθώς και των υλικών πλήρωσης – μίγματος χαλαζιακής άμμου και κόκκων ελαστικού στο Δημοτικό Γήπεδο Καρουσάδων του νομού Κέρκυρας. Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η τεχνική περιγραφή του αντικειμένου
αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 39293400-6 (Τεχνητός χορτοτάπητας).Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προσφοράς.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 160.875,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 199.485,00€) ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται σε παράρτημα της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΛΟΟΤ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥ ΧΛΟΟΤ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΑ ΧΛΟΟΤ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΛΟΟΤ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ (ΕΕΕΣ)/(ΤΕΥΔ)
Back to top