Δημοπρασία απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος (Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής) - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κέρκυρα:  13/04/2021

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                     Αρ. πρωτ: 2128

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση Αχαράβη, Κέρκυρα

TK 49081, Κέρκυρα,   ΕΛΛΑΔΑ,

τηλ.+30 2663360111

φαξ: 2663360176

                       

Τίτλος  Διαγωνισμού: «Δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος (Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής) Δήμου Βόρειας Κέρκυρας»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος (Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής), για δύο έτη, όπως περιγράφονται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 26η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημαρχείο Βόρειας Κέρκυρας στην Αχαράβη. Σε περίπτωση που προκύψουν  άγονα τμήματα της 1ης δημοπρασίας θα διενεργηθεί και 2η την 26η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα στο ίδιο μέρος και ώρα 14:00 μ.μ., ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Περιγραφή χώρων παραχώρησης

Βρίσκονται στα επισυναπτόμενα αρχεία παρακάτω.

Ελάχιστο όριο κατώτερης προσφοράς: Κατώτατα όρια προσφοράς κατά θέση και ανά μισθωτικό έτος για τη χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζονται  τα ποσά  που αναγράφονται ανωτέρω.

Διάρκεια εκμίσθωσης: Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι διετής και ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 31/12/2022.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,  Δ/νση: Αχαράβη, 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26633-60111.

Εγγύηση συμμετοχής: το ύψος της εγγύησης συμμετοχής είναι: ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, και για το σύνολο των δύο (2) ετών

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία: αναφέρεται στην παράγρ. 13 της Διακήρυξης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία: παρέχονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, www.mncnorthcorfu.gr, και στο Τηλέφωνο 2663360111 (08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.).

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ

 

Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση
Back to top