Ενημέρωση περί έναρξης διαδικασίας παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 38Β
Τ.Κ.: 49100
Πληροφορίες: Μ. Αρμενιάκου
Τηλέφωνο: 2661044442
E-mail:ky-kerkyras@gspp.gr

Αρ.Πρωτ.Κτημ.: 48313 ΕΞΕ 2024
Ημ/νία: 25/04/2024

 

ΠΡΟΣ: 1. Δ. Κ.Κέρκυρας και Δ.Ν.
2. Δ. Β.Κέρκυρας
3. Δ. Ν. Κέρκυρας
4. Δ. Παξών

 

Σας γνωρίζουμε ότι σε συνέχεια του Ν.5092/2024 εκδόθηκε η αρ 57878 ΕΞ 202422-4-2024 ΚΥΑ υπ. Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2419/Β/22-4-24) που εξειδικεύει τους γενικούς όρους και περιορισμούς για την παραχώρηση της απλής χρήσης και περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές των κινητών στοιχείων που μπορούν να τοποθετηθούν.

Οι ενδιαφερόμενες όμορες επιχειρήσεις ή ναυταθλητικά σωματεία που είναι δικαιούχου παραχώρησης πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Υπηρεσία μας συνοδευόμενη από-υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 Ν.4281/2014 με τον αιτούμενο χώρο -άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας
-έναρξη δραστηριότητας επιχείρησης στην αρμόδια ΔΟΥ
-φορολογική ενημερότητα που έχει εκδοθεί εντός 30 ημερών πριν την υποβολή της
-Υ/Δ με την οποία να δηλώνεται ότι η επιχείρηση είναι όμορη στον αιγιαλό στον αιτούμενο χώρο και δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές εντός αυτού.

Παρακαλούμε να αναρτήσετε σχετική ανακοίνωση για την ενημέρωση των δημοτώνσας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Back to top