ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Α.Σ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ. ΠΑΛΑΙΡΟΥ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 4547/30-06-2023

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 7.500 ΤΟΝΩΝ
Α.Σ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ. ΠΑΛΑΙΡΟΥ
90512000-9 cpv
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 03/2023
ΚΑ. 20.6277.006
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.095.104,00 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαιρέσεως

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταφόρτωση και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και τελική διάθεση στον Χ.Υ.Τ. Παλαίρου, καθ’ υπόδειξιν της Αναθέτουσας Αρχής με μέσα και προσωπικό του Αναδόχου, και φυσικά με χρήση θαλάσσιου μέσου μεταφοράς.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90512000-9.

Προσφορές υποβάλλονται για την τιμή του τόνου των Α.Σ.Α. συμπεριλαμβανομένου την μεταφόρτωση και την μεταφορά οδική και θαλάσσια στην Χ.Υ.Τ. Παλαίρου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 844.800,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 1.047.552,00 €) χωρίς το δικαίωμα της προαίρεσης.

Η παραπάνω δαπάνη για την ανάθεση των εργασιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των ΑΣΑ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στον Χ.Υ.Τ. Παλαίρου θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6277.006 (Δαπάνες για την μεταφόρα των απορριμμάτων στο χώρο εναπόθεσης (ΧΥΤΑ Παλαίρου) (Ανοικτός διαγωνισμός) (ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝ.) του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2023 και αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2024. Για το έτος 2023 με το πόσο των
320.000,00 €, και για το έτος 2024 με το ποσό των 727.552,00 €, με την επιφύλαξη δυνατότητας ανακατανομής των ποσών βάση τόνων παραγωγής Α.Σ.Α.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι 31-05-2024 ή μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων (tn Α.Σ.Α.), με δυνατότητα προαίρεσης 1+1 δηλαδή για άλλους 7.500 tn.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης συμπεριλαμβανομένου της προαιρέσεως 1+1 δηλαδή συνολικά για 15.000 tn, ανέρχεται με ΦΠΑ στο ποσό των 2.095.104,00 €.Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην μελέτη (03/2023) που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής και εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα των τεχνικών προδιαγραφών και των απαιτουμένων στην παράγραφο 7α της Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης, και στο ομώνυμο παράρτημα της παρούσης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Back to top