Ορισµός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τηλ. επικοινωνίας: 26633 60155 – 26633 60175
ΦΑΞ: 26633 60176
E mail: mayorofficenorthcorfu@gmail.com 

Αχαράβη: 03- 03 – 2023
Αρ. Πρωτ.: 1785

 

Θ Ε Μ Α : «Ορισµός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι,αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από τοάρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
• Τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν. 4600 (ΦΕΚ 43/τ. Α’/09.03.2019)
• Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 Τ. Β΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων – εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή.
• Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.»
• Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
• Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του N.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α΄) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας  ζωής».
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της απογραφής έτους 2011 [αποφ. ΓΠ191/20.3.2014 (ΦΕΚ 698/Β’/2014)] για τις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων και Κασσωπαίων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του συνιστώμενου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ανέρχεται στους 17.632 κατοίκους.
• Την αριθ. 82/2019/20.08.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. που αφορά στον Ορισμό Αντιδημάρχων.
•Την υπ’ αριθ. 741/18-6-2019 απόφαση του Πρωτοδικείου Κέρκυρας µε την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσµατα των δηµοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου & 2 Ιουνίου 2019 στο ∆ήµο Βόρειας Κέρκυρας.
• Τον Οριστικό Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3817 τεύχος Β/21-7-2022 , στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική µμονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο ∆ήµος.
• Το γεγονός λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων που είχαν οριστεί με την με αριθμό 9/14-3-2022 (Α∆Α: 69ΤΣ46ΜΓΜΥ-4ΙΑ) απόφαση ∆ηµάρχου, περί ορισµού Αντιδημάρχων στο ∆ήµο Βόρειας Κέρκυρας
• Την την με αριθμό 9579/30-12-2022 (ΑΔΑ:97ΚΙ46ΜΓΜΥ-4ΣΚ) απόφαση δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχου πολιτισμού-αθλητισμού.
• Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του ∆ήµου
•Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για ένα έτος και τους μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

• Τον κ. Χαρίτωνα Κουτσούρη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Έργων, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– Την οργάνωση και παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
– Την εποπτεία και την ευθύνη της εκπόνησης μελετών καθώς και της εκτέλεσης και επίβλεψης των Δημοτικών Έργων
– Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της καινοτομίας και της δικτύωσης των τοπικών επιχειρήσεων.
– Την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
– Την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και την προώθηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και τη διαχείριση θεμάτων βιομηχανίας.
– Την ανάπτυξη και αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
– Την Προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
– Τη συμμετοχή του, ως ορισμένο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Τουρισμού.
– Υπεύθυνος σε θέματα τουρισμού, τουριστικής προβολής, συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, συνεργασία για με Υπουργείο Τουρισμού ,ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Δήμους και φορείς τουρισμού.

• Την κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κυκλικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος ,Κοινωνικής Πολιτικής και Δημοσίων Σχέσεων και της μεταβιβάζει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
– Την αξιοποίηση όλου του φάσματος Κυκλικής Οικονομίας που αφορά στην πρόληψη, μείωση, ανασχεδιασμό, επανάχρηση, ανακατασκευή, ανακύκλωση και ανάκτηση.
– Την εποπτεία μελετών που έχουν σχέση με τη διαχείριση και προστασία του Περιβάλλοντος.
– Την προώθηση περιβαλλοντικής επιμόρφωσης
– Την παρακολούθηση θεμάτων περιβαλλοντικής ρύπανσης και την ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών με Πανεπιστημιακούς και γενικά Δημόσιους Οργανισμούς, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ. σε αντίστοιχα θέματα.
– Τη βελτιστοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη προγραμμάτων και συστημάτων ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και λοιπών ανάλογων δράσεων.
– Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.
– Την συμμετοχή της ως ορισμένο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην Επιτροπή Τουρισμού.
– Τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
– Την κοινωνική πολιτική του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

• Τον κ. Θεοφάνη Σκέμπρη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Μηχανολογικού εξοπλισμού, Πολιτικής Προστασίας και Πρασίνου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– Την εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, δηλαδή των οδών (Δημοτικών-Νομαρχιακών), πλατειών, ακτών, παραλιών και αιγιαλού, καθώς και των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των Δημοτικών κτιρίων και των λοιπών Δημοτικών εγκαταστάσεων.
.- Την εποπτεία και ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων.
– Την εποπτεία και ευθύνη της οργάνωσης, επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου του ανθρώπινου δυναμικού, της λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας και της διάθεσης των μέσων.
– Τη μέριμνα για τη διατήρηση όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού και στόλου μηχανημάτων σε καλή κατάσταση καθώς και την επισκευή και περιοδική συντήρηση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
– Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής καθώς και τη διαχείριση των υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου.
– Την οργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της.
– Την οργάνωση και τον έλεγχο των υπηρεσιών Πρασίνου, καθώς και την επίβλεψη μελετών και έργων Πρασίνου.
– Την οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αισθητική αναβάθμιση των Κοινοτήτων και των Οικισμών του Δήμου, καθώς και  συντήρηση και επέκταση του πρασίνου και των φυτεύσεων.
– Την εποπτεία και ευθύνη των Κοιμητηρίων.
– Τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ.)
– Τη συμμετοχή του ως ορισμένο μέλος στην Επιτροπή Τουρισμού και Επιτροπή Ποιότητα ζωής.

• Τον κ. Νικόλαο Μουζακίτη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– Τη μέριμνα για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης σε συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Προέδρους των Κοινοτήτων.
– Την ευθύνη λειτουργίας των υποδομών του Δημοτικού Φωτισμού καθώς και την επέκτασή του.
– Την εποπτεία και το συντονισμό εργασιών αποκατάστασης βλαβών και ομαλής λειτουργίας της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού.
– Την εποπτεία της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών κάθε είδους ενεργειακών συστημάτων του Δήμου (ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού κλπ).
– Τη συμμετοχή του ως ορισμένο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Αθλητισμού.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χαρίτων Κουτσούρης, ο οποίος αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τα καθήκοντά τους ασκεί ο Δήμαρχος.
Ισχύς της παρούσας απόφασης από 4-3-2023 έως 31-12-2023.
Επίσης, με την με αριθμό 9579/30-12-2022 (ΑΔΑ:97ΚΙ46ΜΓΜΥ-4ΣΚ) απόφαση δημάρχου έχει ορισθεί ο κ. Θεόδωρος Μαυρωνάς Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας , µε θητεία από: 01-01-2023 / έως 31-12-2023, στον οποίο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες ως εξής:

• Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη των θεμάτων που αφορούν στον Πολιτισμό και Αθλητισμό ΔήμουΒόρειας Κέρκυρας.
• Συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους και τα σωματεία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
• Συντονισμό εκδηλώσεων Δήμου καθώς και διάθεση αιθουσών και χώρων Δήμου σε φορείς ή φυσικά πρόσωπα για οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
• Ευθύνη οργάνωσης των εθνικών και τοπικών επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου.
• Θέματα που αφορούν στις Δημοτικές Φιλαρμονικές.
• Συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους και σωματεία του Δήμου.
• Συντονισμό αθλητικών εκδηλώσεων Δήμου και διάθεση αθλητικών εγκαταστάσεων σε φορείς ή φυσικά πρόσωπα.
• Εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα πολιτιστικού και αθλητικού ενδιαφέροντος.
• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

Η παρούσα απόφαση δημάρχου να δημοσιευτεί μία φορά σε ημερήσια εφημερίδα της ΠΕ Κέρκυρας , να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
Γεώργιος Μαχειμάρης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Στην Αποκεντρωμένη διοίκηση Δυτικής Ελλάδας
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων
2. Στους οριζόμενους κατά τα ανωτέρω Αντιδήμαρχους
3. Στις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ κ.κ:
1. Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
2. Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Κέρκυρας
3. Δημάρχους ΠΕ Κέρκυρας

 

 

 

Back to top