ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αχαράβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Τηλ.:2663360105
E-mail: akatsarou@1372.syzefxis.gov.gr

ΑΧΑΡΑΒΗ 04/05/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 2607

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2022
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16.3.2018).
5. Την υπ’ αριθμ. 6-30/08-03-2022 (ΑΔΑ:6ΚΡΞ46ΜΓΜΥ-3ΕΘ) Απόφαση (απόσπασμα 6ης Συνεδρίασης) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με θέμα «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2022 σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με σύμβαση
ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μήνες».
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39307/14-03-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
7. Την υπ’ αριθμ. 18847/22-03-2022 (ΑΔΑ:63Χ646ΜΤΛ6-ΖΒΒ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης επτακοσίων πενήντα δύο (752) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού».
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18974/22-03-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (ΦΕΚ 3209/τ. Β’/22-8-2019) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2430/20-04-2022 βεβαίωση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Διοικητικών, Οικονομικών & Ανάπτυξης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας περί ύπαρξης κενών θέσεων.
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2429/20-04-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών, Οικονομικών και Ανάπτυξης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
11. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 2431/20-04-2022 και 2437/20-04-2022 βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, σχετικά με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα των θέσεων με κωδικούς 101 και 102 της παρούσας ανακοίνωσης.
12.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2886/17-05-2022 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, σχετικά με την ύπαρξη πίστωσης για την δημοσίευση της περίληψης της παρούσας ανακοίνωσης στο τύπο.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, που εδρεύει στην Αχαράβη-Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΟΧ 2 2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΟΧ 2 2022 ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
Back to top