ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1-2023 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Στην Αχαράβη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 20-06-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3177/24-04-2023 (ΑΔΑ: 645Σ46ΜΓΜΥ-82Χ) απόφαση του Δημάρχου περί «Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την Πρόσληψη Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για το έτος 2023», προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθ. 3990/11-05-2023 (ΑΔΑ: Ψ0ΖΡ46ΜΓΜΥ-ΙΔ6) Ανακοίνωσης υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΣΟΧ 1-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΣΟΧ 1-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΟΧ-1-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΜΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΣΟΧ 1-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 1-2023
Back to top