Πρακτικό Επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Στην Αχαράβη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 07-10-2022 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ’αριθµ. πρωτ. 3525/07-06-2022 (Α∆Α: 66ΒΚ46ΜΓΜΥ-Τ9Γ) απόφαση του ∆ηµάρχου περί «Ορισµός Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την Πρόσληψη Προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ. για το έτος 2022», προκειµένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθ. πρωτ. 6934/30-09-2022 (Α∆Α:6ΜΓΛ46ΜΓΜΥ-1ΣΜ) ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης (2) διάρκειας.

Πρακτικό Επιτροπής
Back to top