Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ιεράρχησης των προτεραιοτήτων των υπηρεσιών του Δήμου - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προμήθεια / εγκατάσταση του κατάλληλου λογισμικού για την ιεράρχηση των απαραίτητων εργασιών και των ορισμό προτεραιοτήτων μέσα από μια βάση δεδομένων όπου θα ιεραρχούνται ξεχωριστά οι εσωτερικές υποθέσεις και οι εξωτερικές υποθέσεις που αφορούν τις ανάγκες / αιτήσεις πολιτών.

Προμήθεια / εγκατάσταση του κατάλληλου λογισμικού με δυνατότητες machine learning / τεχνητής νοημοσύνης το οποίο θα μπορεί εύκολα να παραμετροποιηθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών / εγγράφων ύστερα από ηλεκτρονική αίτηση του πολίτη .

Προμήθεια/ εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού αλλά και του συνοδευτικού αυτού λογισμικού για την έγκαιρη διάγνωση βλαβών στις εγκαταστάσεις , δίκτυο φωτισμού, οδοι κτιρια κλπ,του Δημού με σκοπό την απομακρυσμένη επίλυση αυτών όταν καθίσταται εφικτό καθώς και την άμεση ενημέρωση των συνεργείων για τη σημαντικότητα αυτού με σκοπό την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που θέτουν σε καθημερινή βάση.

Περισσότερες Πληροφορίες Περισσότερες Πληροφορίες Περισσότερες Πληροφορίες Περισσότερες Πληροφορίες ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΕΕΣ)/(ΤΕΥΔ)
Back to top