ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», όπου αφορά την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ μέσω αντίστοιχων εργασιών (ανακαινίσεις γραφείων, φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση επιγραφών κ.α). Οι ανακαινίσεις των ΚΕΠ αφορούν και τα τέσσερα σημεία ΚΕΠ που εδρεύουν στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας (Θιναλίου, Αγρού, Σιδάρι και Κασσιόπης).

 

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΕΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΕΕΣ)/(ΤΕΥΔ)
Back to top