ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΤΑΓΟΥ, ΤΡΟΜΠΑ ΑΧΑΡΑΒΗΣ, ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ – ΣΙΔΑΡΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή της πλατείας Ποταγού όπου βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Θιναλίου στην κοινότητα των Νυμφών, επίσης για την επισκευή κτιρίου στην δημοτική ενότητα Εσπερίων στον οικισμό Σιδάρι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β. στη Βόρεια Κέρκυρα και άλλες επισκευές και συντηρήσεις κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους.

ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΤΑΓΟΥ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΤΑΓΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΕΕΣ)/(ΤΕΥΔ)
Back to top