Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από οικονομικούς φορείς – Υποψηφίους Αναδόχους για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση των άρθρων 32/32α του Ν4412/2016 για την υπηρεσία μεταφοράς 2.371 τόνων ΑΣΑ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο ΧΥΤΑ Παλαίρου. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Σε συνέχεια των από 19-6-2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας περί αναγκαιότητας προσφυγής στις διαδικασίες των άρθρων 32 & 32α του Ν4412/2016 για την μεταφορά των ΑΣΑ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο ΧΥΤΑ Παλαίρου, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης ‘’Μεταφόρτωση και μεταφορά Α.Σ.Α. του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο ΧΥΤΑ Παλαίρου’’ και την έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους της μεταφόρτωσης και μεταφοράς Α.Σ.Α. του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο ΧΥΤΑ Παλαίρου για το έτος 2021.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας προσκαλεί δημόσια

Οικονομικούς Φορείς – Υποψηφίους Αναδόχους να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη της υπηρεσίας μεταφόρτωσης και μεταφοράς 2.371 τόνων ΑΣΑ του Δήμου Βορειας Κέρκυρας στο ΧΥΤΑ Παλαίρου.

Η εκδήλωση του ενδιαφέροντος από τους δυνητικούς Υποψηφίους Αναδόχους γίνεται με ηλεκτρονική αποστολή σχετικής επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ανωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mayorofficenorthcorfu@yahoo.gr).

Λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της διαδικασίας επιστολές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 29/06/2021 και ώρα 11.00.

Οι επιστολές δύνανται να συνοδεύονται από το εταιρικό προφίλ των Υποψηφίων Αναδόχων.
Οι επιστολές οφείλουν να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Υποψηφίου Αναδόχου.
Η αποστολή επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνιστά εκ μέρους του Αναδόχου παραδοχή γνώσης και αποδοχή του περιεχομένου της εγκεκριμένης μελέτης υπ’ αριθμό 14/2021 της Υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στην από 19/6/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Η αποστολή επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα να αποστείλει πρόσκληση σε κάθε έναν από αυτούς.

Η καταλληλότητα των Οικονομικών Φορέων που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα θα αξιολογηθεί από την επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’αιθμ. 17-155/2021 απόφαση της οικονομική επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας η οποία θα εισηγηθεί σχετικά προς την Οικονομική Επιτροπή τους όρους διακήρυξης και τους υποψηφίους αναδόχους οι οποίοι θα προσκληθούν για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 32 & 32α του Ν4412/2016.

 

Ο Δήμαρχος

 

Γεώργιος Μαχειμάρης

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Back to top