Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα σε όμορες του αιγιαλού επιχειρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10-57/11-06-2020 απόφασης του Δ.Σ., καθορίστηκε η δυνατότητα απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε όμορες του αιγιαλού παραλίες για διάστημα έως και την 31-12-2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 47458 ΕΞ 2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1864Β/15-5-2020) των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών περί «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 2198/05-06-2020, τεύχος Β)

 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για απευθείας παραχώρηση έως 19-03-2021, προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα η αίτηση, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα παραχώρησης του χώρου σε τρίτους ενδιαφερόμενους με τη διαδικασία της δημοπρασίας. Οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω ΚΥΑ, για παραχώρηση αιγιαλού – παραλίας πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, σχετική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο Παράρτημα που ακολουθεί.

 

Η εξόφληση του ανταλλάγματος γίνεται είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, όπως καθορίζεται στη σχετική ΚΥΑ, με την πρώτη δόση ή το συνολικό ποσό να εξοφλείται πριν την υπογραφή της σύμβασης.

 Όλοι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να μελετήσουν με ιδιαίτερη προσοχή την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864Β/15-5-2020), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 2198/05-06-2020, τεύχος Β) και να φροντίζουν για τη συμμόρφωσή τους με όσα προβλέπονται σε αυτή.

 

Ο Αντιδήμαρχος Έργων, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας

Χαρίτωνας Κουτσούρης

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση
Back to top