Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαιου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσων αναγκών – πρακτικό επιτροπής -πίνακας αποτελεσματων - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αχαράβη, 17 Ιουλίου 2023
Αρ. πρωτ.: 6353

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στην Αχαράβη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 17-07-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3177/24-04-2023 (ΑΔΑ: 645Σ46ΜΓΜΥ-82Χ) απόφαση του Δημάρχου περί «Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την Πρόσληψη Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για το έτος 2023», προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθ. 6020/07-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΦΦ46ΜΓΜΥ-2Η4) Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύναψη σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

πρακτικό επιτροπής -πίνακας αποτελεσματων
Back to top