Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσων αναγκών – πρακτικό επιτροπής -πίνακας αποτελεσμάτων. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Στην Αχαράβη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 29-04-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2658/10-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΟ5Γ46ΜΓΜΥ-85Ζ) απόφαση του Δημάρχου περί «Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την Πρόσληψη Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. έτους 2024», προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθ. 2631/09-04-2024 (ΑΔΑ: 9Β8Ν46ΜΓΜΥ-09Ω) Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύναψη σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών μετά τη κήρυξη του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας

 

Περισσότερες Πληροφορίες
Back to top