Συντήρηση και αποκατάσταση Δημοτικής Οδού στη θέση Άγιος Σπυρίδωνας Τ.Κ. Περίθειας Δ.Ε. Θιναλίων - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση Δημοτικής οδού στη θέση Άγιος Σπυρίδωνας Τ.Κ. Περίθειας Δ.Ε. Θιναλίων» προϋπολογισμού 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων έργων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 28/01/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. και το σύστημα υποβολής των προσφορών θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 95 παρ. 2.α. του Ν. 4412/2016. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/02/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ..

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται  Α1 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται  στο ποσό των 1.612,00 € .

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η  εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΔΕ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με Κ.Α. 64.7333.003

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ

 

Διακήρυξη Περίληψη Διακήρυξης Τεχνική Έκθεση Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Οικονομική Προσφορά
Back to top