Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και Ιονίου Πανεπιστημίου - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Υπεγράφη σήμερα Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας εκπροσωπούμενου από το Δήμαρχο κ. Γεώργιο Μαχειμάρη και του Ιονίου Πανεπιστημίου εκπροσωπούμενου από τον Πρύτανη κ. Ανδρέα Φλώρο, παρουσία  της Αντιδημάρχου Κυκλικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βόρειας Κέρκυρας  κας Σπυριδούλας Κόκκαλη και της Προέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου , Αναπλ. Καθηγήτριας κας Αικατερίνη Καμπάση. Με την υπογραφή του μνημονίου, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το Τμήμα Περιβάλλοντος που εδρεύει στη Ζάκυνθο και ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας συνάπτουν σχέσεις συνεργασίας στους τομείς μελέτης, έρευνας και τεχνογνωσίας σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος, όπως η κυκλική οικονομία και η εν γένει προστασία του περιβάλλοντος.

Στο μνημόνιο καταγράφονται επακριβώς τα ακόλουθα:

«Μνημόνιο Συνεργασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας  & του Ιονίου Πανεπιστημίου

 • Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας συνάπτουν σχέσεις συνεργασίας στους τομείς μελέτης, έρευνας και τεχνογνωσίας σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος, όπως η κυκλική οικονομία και η εν γένει προστασία του περιβάλλοντος:
 • Κοινές Ερευνητικές ή Περιβαλλοντολογικές ή Καλλιτεχνικές δράσεις
 • Οι ομάδες εργασίας των συμβαλλομένων Φορέων μπορούν να συμμετέχουν σε κοινές περιβαλλοντολογικές ή ερευνητικές ή καλλιτεχνικές δράσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα αξιοποιούνται από κοινού.
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση
 • Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τον σκοπό αυτό μπορεί να διαθέσει ανάλογο αριθμό μελών Δ.Ε.Π. για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των εθελοντών ή άλλου είδους συμπράξεις (καλλιτεχνικές δραστηριότητες κλπ.) υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

Η εκπαίδευση θα εστιάζει στον εθελοντικό τουρισμό για την ανακύκλωση και στην πιστοποίηση των εθελοντών με την πραγματοποίηση δωρεάν σεμιναρίων μέσω τηλεκπαίδευσης.

 • Λοιπές Δραστηριότητες

Πέραν των ανωτέρω, η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών περιλαμβάνει ανάπτυξη δράσεων εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας σχετικά με τα παρακάτω:

 • διεργασίες και φαινόμενα του Γεωπεριβάλλοντος, του Θαλάσσιου περιβάλλοντος και της Ατμόσφαιρας,
 • κλιματική μεταβολή,
 • παραγωγή και διαχείριση Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές,
 • τεχνολογίες Περιβάλλοντος,
 • υποστηρικτικές μέθοδοι και προσομοιώσεις διεργασιών Περιβάλλοντος και τεχνολογικών διατάξεων,
 • τεχνολογίες Πληροφορικής για την διαχείριση και επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και τεχνικών τηλεπισκόπησης,
 • αξιολόγηση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση της ρύπανσης και του φυσικού περιβάλλοντος (αέρα – ύδατα -έδαφος),
 • ποιότητα νερού,
 • επεξεργασία και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων,
 • κατανόηση φυσικοχημικών περιβαλλοντικών διεργασιών,
 • ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού και παρακολούθησης ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα,
 • αλληλεπίδραση φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος,
 • εφαρμοσμένη οικολογία πληθυσμών φυτών και ζώων και αναγνώριση των οικολογικών διεργασιών στα οικοσυστήματα,
 • μελέτη και διαχείριση της βιοποικιλότητας,
 • αναγνώριση, ερμηνεία και αποκατάσταση Μεσογειακών Οικοσυστημάτων,
 • συστηματική παρακολούθηση οικολογικών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε χερσαίο και υδάτινο οικοσύστημα,
 • σχεδιασμός, οργάνωση, διαχείριση, και συστηματική παρακολούθηση προστατευόμενων ειδών και περιοχών,
 • οικονομική αξιοποίηση του περιβάλλοντος,
 • σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
 • σχεδιασμός και αξιολόγηση περιβαλλοντικών μελετών,
 • ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

iii) Πρόγραμμα Εργασίας

Για την εκπλήρωση των παραπάνω, θα καταρτίζεται και θα υπογράφεται ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη “Πρόγραμμα Εργασίας” που θα αναφέρει λεπτομερώς όλες τις προβλεπόμενες δραστηριότητες και θα αποτελεί Παράρτημα  του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας.

Τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και η ημερήσια αποζημίωση αναλαμβάνονται από τον εκάστοτε Φορέα αποστολής εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά με ειδική συμφωνία (Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας).

Η Συμφωνία αυτή θα ισχύσει για  (3) χρόνια, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της,  με δυνατότητα ανανέωσης, τροποποίησης ή τερματισμού της κατόπιν  αμοιβαίας συμφωνίας».

 

Back to top