Προσλήψεις - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας - Page 4

O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
΄Εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 11-17, 163 & 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
΄Εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν

Back to top