Προσλήψεις - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας - Page 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: Αχαράβη
Ταχ. Κώδικας: 49081 Πληροφορίες: Π. Πιτικάρης
Τηλ.: 2663360158-105
E-mail: info@1354.syzefxis.gov.gr.
Αχαράβη, 09/08/2022
Αριθμ …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ.∆/νση: Αχαραβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Τηλ.: 2663360105
E-mail: info@1354.syzefxis.gov.gr
Αχαράβη, 29/07/2022
Αριθµ. Πρωτ.: 5181
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων …

Κέρκυρα: 05/07/2022
Αρ. Πρωτ οικ.: 55280/23441/06-07-2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διεύθυνση: Σαμάρα 13
Τ.Κ.: 49100
Πληροφορίες: Π. Σιμάτη
Τηλέφωνο: 26613 62162
E-mail: simati@pin.gov.gr
Προς: 1- Δήμο Κεντρική Κέρκυρας &
Διαποντίων Νήσων.
2- …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αχαράβη: 16/06/2022
Αρ. πρωτ: 3776
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Για την πρόσληψή ενός (1) Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αχαράβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Τηλ.:2663360105
E-mail: akatsarou@1372.syzefxis.gov.gr
ΑΧΑΡΑΒΗ 04/05/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 2607
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2022
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο …

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Για την πρόσληψή ενός (1) Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ …

Back to top