Θέμα: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (14 η ) – Τακτική (μέσω φυσικής παρουσίας ) -του Δημοτικού Συμβουλίου - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Θέμα: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (14 η ) – Τακτική (μέσω φυσικής παρουσίας ) -του Δημοτικού Συμβουλίου

24/10/2022 @ 19:30 - 23:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Αχαράβη, Κέρκυρα
Τηλ: 2666 60113
Ηλεκτρονική Δ/νση: dim_symvoulio@1354.syzefxis.gov.gr
Πληρ. Α. Λοισιου
Προς:
1. κ. Γεώργιο Μαχειμάρη,
Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας
2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)
(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)
3. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)

Αχαράβη: 20 Οκτωβρίου  2022
Αρ. Πρωτ.: 7524

Έχοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθμόν 93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,

2. τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (ΑΔΑ: ΩΔΡΦ46ΜΓΜΥ-ΦΘΕ),

3. την υπ’ αριθμόν 375/39167/2.6.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

4. το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018),

5. τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμματικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρο 41 « Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης», άρθρο 78 «Λήψη Αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19»,

6. την υπ’ αριθμόν 1-1/9.1.2022 (ΑΔΑ: 908Υ46ΜΓΜΥ-Β7Ε) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας περί εκλογής Μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 5748/17.1.2022 (ΑΔΑ: ΨΨΧΘΟΡ1Φ-97Ξ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κέρκυρας,

καλείστε σε Συνεδρίαση (14 η) – Τακτική (μέσω φυσικής παρουσίας) -του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 1ου Σχολικού Κέντρου Θιναλίων στην Αχαράβη .

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

– Ανακοινώσεις.

– Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
————————————–

1. Συζήτηση για το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, τα Κέντρα Υγείας και τα Ιατρεία (Εισηγητής: Δήμαρχος, Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος)

2. Στρατηγικός Σχεδιασμός Υπηρεσίας Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητές: Δήμαρχος, Νικόλαος Μουζακίτης, Βασίλειος Σαλβάνος )

3. Κανονισμός Υπηρεσίας Καθαριότητας (Εισηγητές: Σπυριδούλα Κόκκαλη, Θεοφάνης Σκέμπρης)

4. Μίσθωση Οικοπέδου στον οικισμό της Κασσιώπης. (Εισηγητής : Χαρίτων Κουτσούρης)

5. Τέλος μίσθωσης κοινόχρηστων χώρων σε περιοχές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και καθορισμός τρόπου επιβολής αυτών – Έγκριση της με αριθμό 19-171/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. (Εισηγητής: Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Μαχειμάρης)

6. Διατύπωση γνώμης για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στα όρια του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. (Εισηγητής: Χαρίτων Κουτσούρης)

7. Αντικατάσταση μέλους στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. (Εισηγητής: Παναγιώτης Παπαδάτος)

8. Έγκριση της υπ’αριθμ. 5/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας περί συμπληρωματικής Κατανομής από ΚΑΠ Λειτουργικών δαπανών Σχολείων Δήμου Βόρειας Κέρκυρας έτους 2022 (Εισηγητής: Παναγιώτης Παπαδάτος)

9. Θέματα εκπαίδευσης (Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ρούσσινος)

10. Λίμνη Αντινιώτη (έργα που αφορούν τη λίμνη ) (Εισηγητής: Σωκράτης Τρύφωνας)

11. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων. (Εισηγητής: Δήμαρχος, Οικονομική Υπηρεσία)

12. Έγκριση της υπ’αριθμ.6-12/2022 (ΑΔΑ:ΨΥ3Β46ΜΓΜΥ-905 )απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας : «Χορήγηση άδειας Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής της κας. ΝΤ.Π.». (Εισηγητής: Χαρίτων Κουτσούρης)

13. Έγκριση της υπ’αριθμ.6-14/2022 (ΑΔΑ:ΨΒΜΤ46ΜΓΜΥ-7ΒΒ)απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Κασσιόπης και δημιουργία πεζοδρομίου». (Εισηγητής: Χαρίτων Κουτσούρης)

14. Έγκριση της υπ’αριθμ.6-15/2022 (ΑΔΑ:64ΜΤ46ΜΓΜΥ-5Ν5)απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας : «Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στα φαρμακεία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας». (Εισηγητής: Χαρίτων Κουτσούρης)

15. Ορισμός ενός/μιας Δημοτικού Συμβούλου και του/της αναπληρωτή/τριας του/ της για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο και τη βεβαίωση παραβάσεων των διατάξεων της ΚΥΑ με αριθμό 43650/19 (ΦΕΚ 2213 Β’ /08.06.2019): « Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των άδειών λειτουργίας παιδότοπων». (Εισηγητές: Δήμαρχος, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης )

16. Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής για θέματα θαλασσίων μέσων αναψυχής βάσει των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμ.20 (ΦΕΚ 1929/Β/2018), για το ημερολογιακό έτος 2023. (Εισηγητής : Θεοφάνης Σκέμπρης )

17. 3η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητές: Δήμαρχος, Χαρίτων Κουτσούρης)

18. Αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022 Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητές: Δήμαρχος, Δ/ντης Οικονομικών Yπηρεσιών )

19. Κατάρτιση και Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βόρειας Κέρκυρας έτους 2023 (Εισηγητές: Δήμαρχος, Χαρίτων Κουτσούρης)

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Παπαδάτος Παναγιώτης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)15. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΠΑΣΧΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)16. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΡΕΛΗΣ
3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΡΕΛΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)17. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΡΟΣ18. ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ
5. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΚΚΑΛΗ19. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ
6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ20. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΡΗΣ ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ
7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ21. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ
8. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΚΕΜΠΡΗΣ22. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
9. ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ23. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
10. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ24. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΛΑΤΟΥ - ΓΟΥΔΕΛΗ
11. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΠΙΩΤΗΣ25. ΜΑΡΙΕΤΙΝΑ ΜΠΑΚΟΛΑ ΛΙΑΣΚΟΥ
12. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΣ26. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
13. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΥ27. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΟΥΛΟΣ
14. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
 Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2.ΑΓΡΟΥΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΑΡΚΑΔΑΔΩΝΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.ΑΡΜΕΝΑΔΩΝΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5.ΑΦΙΩΝΟΣΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
6.ΔΑΦΝΗΣΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7.ΔΡΟΣΑΤΟΥΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8.ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝΛΙΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
9.ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΓΥΡΟΥΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10.ΜΕΣΑΡΙΑΣΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
11.ΠΑΓΩΝΡΩΜΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
12.ΡΑΧΤΑΔΩΝΑΡΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13.ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΩΝΦΛΟΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.ΑΓΙΩΝ ΔΟΥΛΩΝΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.ΑΓΡΑΦΩΝΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3.ΑΝΤΙΠΕΡΝΩΝΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
4.ΑΥΛΙΩΤΩΝΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
5.ΒΑΛΑΝΕΙΟΥΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
6.ΒΕΛΟΝΑΔΩΝΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
7.ΚΑΒΑΛΛΟΥΡΙΟΥΜΑΡΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8.ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9.ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝΓΟΥΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10.ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11.ΣΙΔΑΡΙΟΥΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
 Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣΚΟΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
4.ΛΑΥΚΙΟΥΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ
5.ΛΟΥΤΣΩΝΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ
6.ΝΥΜΦΩΝΚΟΥΣΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
7.ΞΑΝΘΑΤΩΝΔΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8.ΠΕΡΙΘΕΙΑΣΚΑΣΣΑΡΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
9.ΠΕΤΑΛΕΙΑΣΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10.ΣΦΑΚΕΡΩΝΠΟΡΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Δ.Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
2.ΝΗΣΑΚΙΟΥΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3.ΣΙΝΙΩΝΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

Details

Date:
24/10/2022
Time:
19:30 - 23:30
Event Category:
Event Tags:
,

Venue

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 1ου Σχολικού Κέντρου Θιναλίων
Αχαράβη
Αχαράβη, Select a State: 49081 Greece

Organizer

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Back to top