Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (4η) της Οικονομικής Επιτροπής - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (4η) της Οικονομικής Επιτροπής

26/02/2021 @ 10:00 - 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Πληροφορίες : Μαριλένα Τζώρα
Δ/νση: Αχαράβη, 49081 Κέρκυρα
Τηλ: 2663 3 60122, Φαξ: 2663 3 60176
E-mail: marilena.tzora@1354.syzefxis.gov.gr
Προς: Πίνακα Αποδεκτών

Αχαράβη 23 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 1011

 

 

 

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (4η) της Οικονομικής Επιτροπής 

Έχοντας υπόψη:

Α) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού COVID -19»,

Β) της υπ’ αριθμόν 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31-3-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοιού COVID -19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης»,

Γ) της υπ’ αριθμόν 163/Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 33282/29-5-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,

Σας προσκαλούμε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, την 26η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 11:00 πμ,  της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1 Αναβολή της ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση Δημοτικής οδού στη θέση Άγιος Σπυρίδωνας Τ.Κ. Περίθειας Δ.Ε. Θιναλίων»
2 Έγκριση του 1ου και του 2ου πρακτικού της επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού
3 Έγκριση του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας ενός τροχοφόρου εκσκαφέα – φορτωτή του δήμου Βόρειας Κέρκυρας
4 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας και ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την παρακολούθησή της.
5 Συγκρότηση επιτροπών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας; α) Διενέργειας και αξιολόγησης της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και β) αξιολόγησης ενστάσεων κατά τη διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και υπηρεσιών.
6 Έγκριση ιδιωτικών συμφωνητικών τροποποίησης και παράτασης μίσθωσης ακινήτων στον Δήμο βόρειας Κέρκυρας
7 Συγκρότηση επιτροπών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας α) παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του ν. 4412/2016 και β) παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του ν. 4412/2016
8 Συγκρότηση επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του ν. 4412/2016» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
9 Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020» προϋπολογισμού 44.528,40€ (με Φ.Π.Α. 24%)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Μαχειμάρης

Δήμαρχος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΠΕΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
3. ΣΑΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4. ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
5. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΜΠΑΚΟΛΑ - ΛΙΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΙΝΑ
9. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΜΑΛΑΤΟΥ- ΓΟΥΔΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
11. ΣΚΕΜΠΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
12. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
13. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
14. ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
15. ΝΙΚΟΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17. ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
18. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
21. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΒΑΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
23. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
24. ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25. ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΡΗΣ
26. ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
27. ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Details

Date:
26/02/2021
Time:
10:00 - 11:00
Event Category:
Event Tags:

Venue

Δια Περιφοράς
Αχαράβη
Αχαράβη, Select a State: 49081 Greece

Organizer

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Back to top