Πρόσκληση σε συνεδρίαση (8η ) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (8η ) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

11/07/2022 @ 20:00 - 23:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Αχαράβη, Κέρκυρα
Τηλ.: 2663360113
Ηλεκτρονική Δ/νση: dim_symvoulio@1354.syzefxis.gov.gr
Πληρ.: Γ. Τσιριγώτης
Προς :
1. κ. Γεώργιο Μαχειμάρη,
Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας
2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)
(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)
3. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Βόρειας
Κέρκυρας (Σύμφωνα με τον Πίνακα
Αποδεκτών)

Αχαράβη: 07 Ιουλίου 2022
Αρ. Πρωτ.: 4473

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση (8η ) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Έχοντας υπόψη:

Την από 11.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών τους εµφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και τους ανάγκης περιορισµού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια τους λήψης µέτρων αποφυγής τους διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19» Την υπ’ αριθµόν 40 Εγκύκλιο (µε αριθµό πρωτοκόλλου 20930/31-3-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενηµέρωση για την εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά µε την οργάνωση και λειτουργία των δήµων», σύµφωνα µε την οποία παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά µε τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των ∆ήµων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης»

Την υπ’ αριθµόν 163 Εγκύκλιο (µε αριθµό πρωτοκόλλου 33282/29-5-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά µε την «Ενηµέρωση αναφορικά µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήµων» (Α∆Α: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).

Το µε αριθµό 60249/22.09.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: «Συνεδριάσεις δηµοτικού συµβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήµων κατά το διάστηµα εφαρµογής των µέτρων για τον περιορισµό τους διασποράς του κορωνοϊού»

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 τους αντικαταστάθηκε µε τους διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018  Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 43815/13.07.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τις Υγειονοµικές ∆ιατάξεις του άρθρου 12 τους ΚΥΑ αριθ. ∆1α/ΓΠ οικ 30612/16-5-2020 (Β1869) και παραγ. 3 του άρθρου 14 τους ΚΥΑ αριθ. ∆1α/ΓΠ. Οικ. 32009/23-5-2020 (Β 1988).

Την µε αριθµό 2-14/03.02.2020 (Α∆Α: Ω∆ΡΦ46ΜΓΜΥ-ΦΘΕ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας: «Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας»

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ σε Τακτική Συνεδρίαση (8η) του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, που θα πραγµατοποιηθεί δια ζώσης την 11η Ιουλίου 2022, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:00, στο 1ο Σχολικό Κέντρο Θιναλίων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεµάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανακοινώσεις -Ερωτήσεις

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέµατα ύδρευσης.
Εισηγητές: ∆ήµαρχος – Βασίλης Σαλβάνος -Νικόλαος Μουζακίτης

3. Αποδοχή της επιχορήγησης από τον ∆ήµο Βόρειας Κέρκυρας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών τους λόγω της επιβάρυνσης από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. (43582/30-06-2022 εγκύκλιος ΥΠΕΣ)
Εισηγητής: ∆ήµαρχος

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 3ης και 4ης εισήγησης Ο.Ε. για την αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας για το οικονοµικό έτος 2022.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραµονή ή µη στους οργανισµούς ∆ΙΑ∆.Ε.Υ.Α.∆.Κ., ΣΥΠΑΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
Εισηγητές: ∆ήµαρχος, Θεόδωρος Μαυρωνάς, Ιωάννης Καλούδης

6. Παράταση συνεργασίας µε ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ έως 31/12/2022.
Εισηγητής: Θεόδωρος Μαυρωνάς

7. Εισήγηση για έναρξη χρήσης πλατφόρµας δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδηµούντων.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος

8. Πολιτική Προστασία και έκτακτες ανάγκες.
Εισηγητές: ∆ήµαρχος- Θεοφάνης Σκέµπρης

9. Συζήτηση για διαλειτουργικό κόστος.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος

10. Αιτήµατα µίσθωσης κοινόχρηστων χώρων σε περιοχές του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας.
Εισηγητής: Χαρίτων Κουτσούρης

11. Ορισµός εκπροσώπων του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας (τακτικού-αναπλ/κου µέλους) στην επιτροπή του Κεντρικού Λιµεναρχείου Κέρκυρας για τις πολυσύχναστες παραλίες.
Εισηγητές: Θεοφάνης Σκέµπρης –Παναγιώτης Παπαδάτος

12. ∆ιάθεση κοινόχρηστου χώρου για µίσθωση ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ έµπροσθεν οικίας πρώην ιδιοκτησίας Κασίµη Νικολάου.
Εισηγητής: Χαρίτων Κουτσούρης

13. Αρτιότητες οικοπέδων.
Εισηγητές: Χαρίτων Κουτσούρης -Παναγιώτης Παπαδάτος

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Παπαδάτος Παναγιώτης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)15. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)16. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ του ΔΑΝΙΗΛ
3. ΕΛΕΝΗ ΞΑΝΘΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)17. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΝΕΛΗΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ18. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΡΕΛΗΣ του ΖΗΣΙΜΟΥ
5. ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ19. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΧΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ20. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
7. ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ21. ΜΙΧΑΗΛ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΡΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
8. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΚΚΑΛΗ του ΜΙΧΑΗΛ22. ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΤΡΥΦΩΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ23. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
10. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΚΕΜΠΡΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ24. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
11. ΕΥΓΕΝΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΠΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ25. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
13. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2.ΑΓΡΟΥΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3.ΑΡΚΑΔΑΔΩΝΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.ΑΡΜΕΝΑΔΩΝΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5.ΑΦΙΩΝΟΣΜΠΑΡΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΙΩΑΝΝΗ
6.ΔΑΦΝΗΣΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7.ΔΡΟΣΑΤΟΥΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8.ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9.ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΓΥΡΟΥΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10.ΜΕΣΑΡΙΑΣΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11.ΠΑΓΩΝΡΩΜΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
12.ΡΑΧΤΑΔΩΝΑΡΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13.ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΩΝΝΙΚΟΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.ΑΓΙΩΝ ΔΟΥΛΩΝΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.ΑΓΡΑΦΩΝΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3.ΑΝΤΙΠΕΡΝΩΝΠΡΟΒΑΤΑ ΕΛΕΝΗ
4.ΑΥΛΙΩΤΩΝΚΟΥΒΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
5.ΒΑΛΑΝΕΙΟΥΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ
6.ΒΕΛΟΝΑΔΩΝΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
7.ΚΑΒΑΛΛΟΥΡΙΟΥΣΠΙΓΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8.ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
9.ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝΚΑΛΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
10.ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11.ΣΙΔΑΡΙΟΥΒΛΑΣΕΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
 Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣΚΟΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣΤΡΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.ΛΑΥΚΙΟΥΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ
5.ΛΟΥΤΣΩΝΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΝΥΜΦΩΝΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
7.ΞΑΝΘΑΤΩΝΔΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8.ΠΕΡΙΘΕΙΑΣΚΑΣΣΑΡΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
9.ΠΕΤΑΛΕΙΑΣΑΛΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10.ΣΦΑΚΕΡΩΝΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
 Δ.Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2.ΝΗΣΑΚΙΟΥΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3.ΣΙΝΙΩΝΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Details

Date:
11/07/2022
Time:
20:00 - 23:30
Event Category:
Event Tags:
,

Venue

Τηλεδιάσκεψη
Αχαράβη
Αχαράβη, Select a State: 49081 Greece

Organizer

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Back to top