Πρόσκληση σε συνεδρίαση (8η ) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (8η ) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

11/07/2022 @ 20:00 - 23:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Αχαράβη, Κέρκυρα
Τηλ: 2666 60113
Ηλεκτρονική Δ/νση: dim_symvoulio@1354.syzefxis.gov.gr
Πληρ. Α. Λοισιου
Προς:
1. κ. Γεώργιο Μαχειμάρη,
Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας
2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)
(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)
3. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)

Αχαράβη: 07 Ιουλίου 2022
Αρ. Πρωτ.: 4473

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση (8η ) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Έχοντας υπόψη:

Την από 11.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών τους εµφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και τους ανάγκης περιορισµού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια τους λήψης µέτρων αποφυγής τους διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19» Την υπ’ αριθµόν 40 Εγκύκλιο (µε αριθµό πρωτοκόλλου 20930/31-3-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενηµέρωση για την εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά µε την οργάνωση και λειτουργία των δήµων», σύµφωνα µε την οποία παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά µε τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των ∆ήµων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης»

Την υπ’ αριθµόν 163 Εγκύκλιο (µε αριθµό πρωτοκόλλου 33282/29-5-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά µε την «Ενηµέρωση αναφορικά µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήµων» (Α∆Α: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).

Το µε αριθµό 60249/22.09.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: «Συνεδριάσεις δηµοτικού συµβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήµων κατά το διάστηµα εφαρµογής των µέτρων για τον περιορισµό τους διασποράς του κορωνοϊού»

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 τους αντικαταστάθηκε µε τους διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018  Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 43815/13.07.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τις Υγειονοµικές ∆ιατάξεις του άρθρου 12 τους ΚΥΑ αριθ. ∆1α/ΓΠ οικ 30612/16-5-2020 (Β1869) και παραγ. 3 του άρθρου 14 τους ΚΥΑ αριθ. ∆1α/ΓΠ. Οικ. 32009/23-5-2020 (Β 1988).

Την µε αριθµό 2-14/03.02.2020 (Α∆Α: Ω∆ΡΦ46ΜΓΜΥ-ΦΘΕ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας: «Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας»

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ σε Τακτική Συνεδρίαση (8η) του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, που θα πραγµατοποιηθεί δια ζώσης την 11η Ιουλίου 2022, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:00, στο 1ο Σχολικό Κέντρο Θιναλίων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεµάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανακοινώσεις -Ερωτήσεις

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέµατα ύδρευσης.
Εισηγητές: ∆ήµαρχος – Βασίλης Σαλβάνος -Νικόλαος Μουζακίτης

3. Αποδοχή της επιχορήγησης από τον ∆ήµο Βόρειας Κέρκυρας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών τους λόγω της επιβάρυνσης από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. (43582/30-06-2022 εγκύκλιος ΥΠΕΣ)
Εισηγητής: ∆ήµαρχος

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 3ης και 4ης εισήγησης Ο.Ε. για την αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας για το οικονοµικό έτος 2022.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραµονή ή µη στους οργανισµούς ∆ΙΑ∆.Ε.Υ.Α.∆.Κ., ΣΥΠΑΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
Εισηγητές: ∆ήµαρχος, Θεόδωρος Μαυρωνάς, Ιωάννης Καλούδης

6. Παράταση συνεργασίας µε ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ έως 31/12/2022.
Εισηγητής: Θεόδωρος Μαυρωνάς

7. Εισήγηση για έναρξη χρήσης πλατφόρµας δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδηµούντων.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος

8. Πολιτική Προστασία και έκτακτες ανάγκες.
Εισηγητές: ∆ήµαρχος- Θεοφάνης Σκέµπρης

9. Συζήτηση για διαλειτουργικό κόστος.
Εισηγητής: ∆ήµαρχος

10. Αιτήµατα µίσθωσης κοινόχρηστων χώρων σε περιοχές του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας.
Εισηγητής: Χαρίτων Κουτσούρης

11. Ορισµός εκπροσώπων του ∆ήµου Βόρειας Κέρκυρας (τακτικού-αναπλ/κου µέλους) στην επιτροπή του Κεντρικού Λιµεναρχείου Κέρκυρας για τις πολυσύχναστες παραλίες.
Εισηγητές: Θεοφάνης Σκέµπρης –Παναγιώτης Παπαδάτος

12. ∆ιάθεση κοινόχρηστου χώρου για µίσθωση ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ έµπροσθεν οικίας πρώην ιδιοκτησίας Κασίµη Νικολάου.
Εισηγητής: Χαρίτων Κουτσούρης

13. Αρτιότητες οικοπέδων.
Εισηγητές: Χαρίτων Κουτσούρης -Παναγιώτης Παπαδάτος

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Παπαδάτος Παναγιώτης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)15. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΠΑΣΧΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)16. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΡΕΛΗΣ
3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΡΕΛΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)17. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΡΟΣ18. ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ
5. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΚΚΑΛΗ19. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ
6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ20. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΡΗΣ ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ
7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ21. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ
8. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΚΕΜΠΡΗΣ22. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
9. ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ23. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
10. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ24. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΛΑΤΟΥ - ΓΟΥΔΕΛΗ
11. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΠΙΩΤΗΣ25. ΜΑΡΙΕΤΙΝΑ ΜΠΑΚΟΛΑ ΛΙΑΣΚΟΥ
12. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΣ26. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
13. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΥ27. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΟΥΛΟΣ
14. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
 Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2.ΑΓΡΟΥΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΑΡΚΑΔΑΔΩΝΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.ΑΡΜΕΝΑΔΩΝΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5.ΑΦΙΩΝΟΣΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
6.ΔΑΦΝΗΣΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7.ΔΡΟΣΑΤΟΥΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8.ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝΛΙΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
9.ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΓΥΡΟΥΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10.ΜΕΣΑΡΙΑΣΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
11.ΠΑΓΩΝΡΩΜΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
12.ΡΑΧΤΑΔΩΝΑΡΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13.ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΩΝΦΛΟΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.ΑΓΙΩΝ ΔΟΥΛΩΝΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.ΑΓΡΑΦΩΝΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3.ΑΝΤΙΠΕΡΝΩΝΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
4.ΑΥΛΙΩΤΩΝΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
5.ΒΑΛΑΝΕΙΟΥΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
6.ΒΕΛΟΝΑΔΩΝΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
7.ΚΑΒΑΛΛΟΥΡΙΟΥΜΑΡΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8.ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9.ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝΓΟΥΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10.ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11.ΣΙΔΑΡΙΟΥΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
 Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣΚΟΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
4.ΛΑΥΚΙΟΥΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ
5.ΛΟΥΤΣΩΝΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ
6.ΝΥΜΦΩΝΚΟΥΣΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
7.ΞΑΝΘΑΤΩΝΔΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8.ΠΕΡΙΘΕΙΑΣΚΑΣΣΑΡΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
9.ΠΕΤΑΛΕΙΑΣΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10.ΣΦΑΚΕΡΩΝΠΟΡΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Δ.Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
2.ΝΗΣΑΚΙΟΥΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3.ΣΙΝΙΩΝΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Details

Date:
11/07/2022
Time:
20:00 - 23:30
Event Category:
Event Tags:
,

Venue

Τηλεδιάσκεψη
Αχαράβη
Αχαράβη, Select a State: 49081 Greece

Organizer

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Back to top