Πρόσκληση σε συνεδρίαση (9η) του Δημοτικού Συμβουλίου - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (9η) του Δημοτικού Συμβουλίου

27/06/2021 @ 19:00 - 23:59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Αχαράβη, Κέρκυρα
Τηλ.: 2663360113
Ηλεκτρονική Δ/νση: dim_symvoulio@1354.syzefxis.gov.gr
Πληρ.: Γ. Τσιριγώτης
Προς :
1. κ. Γεώργιο Μαχειμάρη,
Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας
2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)
(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)
3. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Βόρειας
Κέρκυρας (Σύμφωνα με τον Πίνακα
Αποδεκτών)

 

 

Αχαράβη  22 Ιουνίου 2021

Αρ. Πρωτ. : 3921

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση (9η) του Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  • Την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών τους εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και τους ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια τους λήψης μέτρων αποφυγής τους διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»
  • Την υπ’ αριθμόν 40 Εγκύκλιο (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31-3-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης»
  • Την υπ’ αριθμόν 163 Εγκύκλιο (με αριθμό πρωτοκόλλου 33282/29-5-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»
  • Το με αριθμό 60249/22.09.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό τους διασποράς του κορωνοϊού»
  • Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 τους αντικαταστάθηκε με τους διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018
  • Το με αριθμό πρωτοκόλλου 43815/13.07.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Τις Υγειονομικές Διατάξεις του άρθρου 12 τους ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ 30612/16-5-2020 (Β1869) και παραγ. 3 του άρθρου 14 τους ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 32009/23-5-2020 (Β 1988)
  • Την με αριθμό 163 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)
  • Την με αριθμό 2-14/03.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΔΡΦ46ΜΓΜΥ-ΦΘΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας»

ΣΑΣ ΚΑΛΩ σε Τακτική  Συνεδρίαση (9η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την  27 Ιουνίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 έως 00:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Ερωτήσεις – Ανακοινώσεις
2. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
3. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητές:  κ. Δήμαρχος, κ. Παναγιώτης Παπαδάτος, κ. Μαριλένα Τζώρα)
4. Ενοικίαση χώρου για Ανακύκλωση (Εισηγητές: κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη)
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κέρκυρας οικονομικού έτους 2021 (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
6. Αρτιότητες οικοπέδων (Εισηγητής: κ. Χαρίτων Κουτσούρης)
7. Ορισμός υπολόγου και υπεύθυνου διαχειριστή για την τήρηση ειδικών λογαριασμών για την πληρωμή των δαπανών χρηματοδοτήσεων από το Π.Δ.Ε. Ορισμός εκκαθαριστή δαπανών και υπεύθυνου διαχείρισης ηλεκτρονικού τιμολογίου των πράξεων ένταξης στο Π.Δ.Ε.  (Εισηγητής: Παπαδάτος Παναγιώτης)
8. Μεταφορά απορριμμάτων στην Πάλαιρο (Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Ασπιώτης)
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον χώρο κατασκευής ΣΜΑ – Αναγκαιότητα δημιουργίας κατασκευής Σ.Μ.Α. – Ορισμός Επιτροπής δυο Δημοτικών Συμβούλων για τη διαδικασία κατασκευής Σ.Μ.Α. – Ορισμός πραγματογνώμονα  (Εισηγητές: κ. Δήμαρχος, κ. Θεοφάνης Σκέμπρης, κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη)
10. Αναγκαιότητα δημιουργίας – κατασκευής κλειστού Αθλητικού – Πολιτιστικού Κέντρου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
11. Ορισμός επιτροπής δύο Δημοτικών Συμβούλων για την διαδικασία προετοιμασίας  παρακολούθησης χωροθέτησης και αξιολόγησης, για τη μελέτη  κατασκευή Αθλητικού –  Πολιτιστικού Κέντρου (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος)
12. Ορισμός πραγματογνώμονα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, για την επιλογή καταλληλότητας και αξιολόγησης χώρου οικοπέδου για την οριοθέτηση του Αθλητικού – Πολιτιστικού Κέντρου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
13. Κέντρο Εκπαίδευσης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑΚΑ) Ντίνος Θεοτόκης – Μαρία Γεωργάτου. Ανεύρεση κατάλληλου ακινήτου για τη χωροθέτηση Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου. (Εισηγητές: κ. Δήμαρχος, κ. Παναγιώτης Παπαδάτος)

Για όποιον Συνάδελφο ή Πρόεδρο Κοινότητας προκύψει πρόβλημα σύνδεσης, μπορεί να δηλώσει τη συμμετοχή του και τη γνώμη – ψήφο του για κάθε θέμα, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με sms στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου είτε με έγγραφη επιστολική ψήφο).

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Παπαδάτος  Παναγιώτης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)15. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)16. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ του ΔΑΝΙΗΛ
3. ΕΛΕΝΗ ΞΑΝΘΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)17. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΝΕΛΗΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ18. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΡΕΛΗΣ του ΖΗΣΙΜΟΥ
5. ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ19. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΧΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ20. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
7. ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ21. ΜΙΧΑΗΛ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΡΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
8. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΚΚΑΛΗ του ΜΙΧΑΗΛ22. ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΤΡΥΦΩΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ23. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
10. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΚΕΜΠΡΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ24. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
11. ΕΥΓΕΝΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΠΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ25. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
13. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Details

Date:
27/06/2021
Time:
19:00 - 23:59
Event Category:
Event Tags:
,
Website:
bit.ly/3hdRFnR

Venue

Τηλεδιάσκεψη
Αχαράβη
Αχαράβη, Select a State: 49081 Greece

Organizer

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Back to top