Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (11η) της Οικονομικής Επιτροπής - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (11η) της Οικονομικής Επιτροπής

21/04/2021 @ 10:30 - 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Πληροφορίες : Μαριλένα Τζώρα
Δ/νση: Αχαράβη, 49081 Κέρκυρα
Τηλ: 2663 3 60122, Φαξ: 2663 3 60176
E-mail: marilena.tzora@1354.syzefxis.gov.gr
Προς: Πίνακα Αποδεκτών

Αχαράβη 16 Απριλίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 2286

 

 

 

Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (11η) της Οικονομικής Επιτροπής

Έχοντας υπόψη:

 1. Της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού COVID -19»
 2. Της υπ αριθμόν 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31-3-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοιού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης»
 3. Της υπ’ αριθμόν 163 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 33282/29-5-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»
 4. Του με αριθμό πρωτοκόλλου 43815/13.07.2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών
 5. Το με αριθμό 60249/22.09.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού »
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, παρουσία μόνο τακτικών ή αναπληρωματικών μελών, την 21η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:30 πμ έως 12:00 πμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 – ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», καθώς και του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του Ν.4412/2016.
 2. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/16.
 3. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & υπηρεσιών για το έτος 2021, βάσει του Ν. 4412/2016.
 4. Έγκριση και αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ08 στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια» & «Ψηφιακή Σύγκλιση» για δράσεις και έργα με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» καθώς και η υποβολή πρότασης, με τίτλο «Ολοκληρωμένη δράση διαχείρισης πόρων και υποδομών του Δήμου, Ψηφιοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου καθώς και Έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών σε δυσπρόσιτες περιοχές».
 5. Παράταση πρόσληψης δώδεκα (12) ατόμων µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω της σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του N.2190/1994 και τις όμοιες του άρθρου 212 του N. 3584/2007 όπως ισχύουν, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 74 του N. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/Α/6-11-2020), όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 175 του N. 4764/2020, πέραν τις 05/07/2021 και έως τη συμπλήρωση 8 μηνών από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης.
 6. Σύσταση παγίας προκαταβολής Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για το οικονομικό έτος 2021.
 7. Σύσταση παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για το οικονομικό έτος 2021
 8. Έγκριση των όρων του ανοικτού/συνοπτικού διαγωνισμού και τα τεύχη δημοπράτησης για την προμήθεια Δύο (2) Ημιφορτηγών 4Χ4 Ωφέλιμου Φορτίου Περίπου Ενός (1) Τόνου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
 9. Έγκριση των όρων του διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
 10. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής δαπάνης για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου έτους 2021 οχημάτων Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
 11. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κέρκυρας οικονομικού έτους 2021.
 13. Έγκριση αμοιβών νομικών αναθέσεων.
 14. Αναθέσεις σε νομικούς.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Μαχειμάρης

Δήμαρχος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΠΕΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
3. ΣΑΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4. ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
5. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΜΠΑΚΟΛΑ - ΛΙΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΙΝΑ
9. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΜΑΛΑΤΟΥ- ΓΟΥΔΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
11. ΣΚΕΜΠΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
12. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
13. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
14. ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
15. ΝΙΚΟΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17. ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
18. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
21. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΒΑΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
23. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
24. ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25. ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΡΗΣ
26. ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
27. ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Details

Date:
21/04/2021
Time:
10:30 - 12:00
Event Category:
Event Tags:

Venue

Δια Περιφοράς
Αχαράβη
Αχαράβη, Select a State: 49081 Greece

Organizer

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Back to top