ΚΕΠ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Τηλ:26633-60102/103

Ε-mail: d.thinaliou@kep.gov.gr

Τηλ:26633-60519

Ε-mail: d.kassopaion@kep.gov.gr

 

ΕΣΠΕΡΙΩΝ

Τηλ:

Ε-mail:

 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τηλ: 2663072697

Ε-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Αχαράβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Πληρ: Π. Πιτικάρης
Τηλ: 26633 60158
email: prosopikou@1354.syzefxis.gov.gr

Αχαράβη: 06 Οκτωβρίου 2022
Αριθ. Πρωτ: 7087

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλου για γνήσιο της υπογραφής»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 98 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις διατάξεις των άρθρων 86, 88 και 89 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», αναφορικά με την εξουσιοδότηση των υπογραφών

3) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4937/2022

4) Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4937/2022 «Αποδέσμευση υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας από την βεβαίωση γνήσιου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων»

5) Tηv ανάγκη oρισµoú υπαλλήλου τoυ Δήµoυ Βόρειας Κέρκυρας για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
Εξουσιοδοτεί τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας Γεώργιο Μαυρόπουλο του Αναστασίου., του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, για την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής κατ΄ οίκον των ατόμων που δεν δύναται να μετακινηθούν από το σπίτι τους λόγω κινητικών προβλημάτων για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Ενδιαφερόμενο Υπάλληλο

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μαχειμάρης

Back to top