Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (3η) – ΤΑΚΤΙΚΗ (Δια ζώσης) -του Δημοτικού Συμβουλίου - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (3η) – ΤΑΚΤΙΚΗ (Δια ζώσης) -του Δημοτικού Συμβουλίου

January 31 @ 19:00 - 23:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Αχαράβη, Κέρκυρα
Τηλ.: 2663360113
Ηλεκτρονική Δ/νση: dim_symvoulio@1354.syzefxis.gov.gr
Πληρ.: Γ. Τσιριγώτης
Προς :
1. κ. Γεώργιο Μαχειμάρη,
Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας
2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)
(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)
3. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Βόρειας
Κέρκυρας (Σύμφωνα με τον Πίνακα
Αποδεκτών)

Έχοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθμόν 1275/103635/01.12.2023 (ΑΔΑ: 946246ΜΤΛ6-ΝΑΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»,

2. την υπ’ αριθμόν 1327/110556/23.12.2023 (ΑΔΑ: 9ΒΟΥ46ΜΤΛ6-6ΕΟ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης «Διαδικασία εκλογής μελών και συγκρότηση προεδρείου δημοτικού Συμβουλίου»,

2. τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (ΑΔΑ: ΩΔΡΦ46ΜΓΜΥ-ΦΘΕ),

3. την υπ’ αριθμόν 375/39167/2.6.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

4. το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ.1 του Ν.4635/2019

5. τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμματικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρο 41 « Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης», άρθρο 78 «Λήψη Αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19»,

6. την υπ’ αριθμόν 1-1/02.1.2024 (ΑΔΑ: 98ΛΕ46ΜΓΜΥ-Δ2Μ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας περί εκλογής Μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 1839/08.1.2027 (ΑΔΑ:Ψ2ΥΝΟΡ1Φ-ΤΡΚ) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κέρκυρας,

7. τις διατάξεις του ν. 5043/τ. Α’/91/13.4.2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

8. τις διατάξεις του ν. 5056 ΦΕΚ Α 163/6.10.2023 Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»,

καλείστε σε Συνεδρίαση (3η) – Τακτική (Δια ζώσης)-του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 1ου Σχολικού Κέντρου Θιναλίων στην Αχαράβη ,

Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με livestreaming.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

– Ανακοινώσεις.
– Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
————————————–
1. «Εκπροσώπηση ΛΑ.ΣΥ. Βόρειας Κέρκυρας στην Δημοτική Επιτροπή».
(Εισηγητές: Δήμαρχος, Κωνσταντίνος Γεώργιος Ρούσσινος)

2. «Ενημέρωση για την επικείμενη κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Όρους».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3. «Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σύνδεσμος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Κέρκυρας (ΣΥ.Π.Α.Π. Κέρκυρας»
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

4. «Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας» (ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. Κέρκυρας)»
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

5. «Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στην Τακτική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ιονίων Νήσων (ΑΝΙΟΝ)».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

6. «Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής για θέματα θαλασσιών μέσων αναψυχής βάσει των διατάξεων του Γενικού Κανονισμό Λιμένα αριθμ.20 (ΦΕΚ 1929/Β΄/2018, για το ημερολογιακό έτος 2024».
(Εισηγητές: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Θεοφάνης Σκέμπρης)

7. «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων Α.Ε. ΟΤΑ (ΦΟΣΔΑ)».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

8. «Ορισμός διαχειριστών των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας που τηρούνται στην τράπεζα EUROBANK».
(Εισηγητές: Κωνσταντίνος Προβατάς , Διεύθυνση Οικονομικών & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης)

9. «Ορισμός εισηγητή εκκαθάρισης / υπεύθυνου διαχείρισης ηλεκτρονικού τιμολογίου και διαχειριστή λογαριασμών για την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών από το e-ΠΔΕ».
(Εισηγητές: Κωνσταντίνος Προβατάς, Διεύθυνση Οικονομικών & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης)

10. «Ορισμός διαχειριστών του τραπεζικού λογαριασμού διαθεσίμων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος».
(Εισηγητές: Κωνσταντίνος Προβατάς, Διεύθυνση Οικονομικών & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης )

11. «Πρόταση συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου “Smile Park: Α Τhematic Journey into preserving and promoting agricultural practices and blue culture” χρηματοδοτούμενο στην 1η πρόσκληση του διασυνοριακού προγράμματος «INTEREEG ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 2021-2027».
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Κόκκαλη)

12. «Προσφυγή Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για το Τέλος ταφής απορριμμάτων».
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

13. «Τροποποίηση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας».
(Εισηγητές: Σπυριδούλα Κόκκαλη, Θεοφάνης Σκέμπρης)

14. «Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας –Εξορθολογισμός τελών».
(Εισηγητές: Δήμαρχος, Θεοφάνης Σκέμπρης, Σπυριδούλα Κόκκαλη)

15. «Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.Ι.Ν.».
(Εισηγητές: Δήμαρχος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

16. «Λήψη αποφάσεων για κτηματικές ιδιοκτησίες, κείμενες εντός ζώνης των στάσιμων οικισμών Αγ. Μαρτίνου, Αγ. Παντελεήμονα, Καββαδάδων, Πλάτωνα και Στρογγυλής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας».
(Εισηγητές: Χαρίτων Κουτσούρης, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών)

Σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) του ν. 5043/τ. Α’/91/13.4.2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» και,

β) της υπ’ αριθμόν 488/35496/25.4.2023 (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων (άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) : «Β. Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου. Με το άρθρο 11 του ν. 5043/2023, θεσπίζεται η δυνατότητα το δημοτικό συμβούλιο να συνεδριάζει:

 δια ζώσης, στο κατάστημα της έδρας του Δήμου ή
 μέσω τηλεδιάσκεψης, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή
 με μεικτό τρόπο, δηλαδή δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη.

Η Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με έναν από τους δύο τελευταίους τρόπους (είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με μεικτό τρόπο) μπορεί να λάβει χώρα μόνο μία (1) φορά τον μήνα».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Παπαδάτος

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)15. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)16. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ του ΔΑΝΙΗΛ
3. ΕΛΕΝΗ ΞΑΝΘΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)17. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΝΕΛΗΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ18. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΡΕΛΗΣ του ΖΗΣΙΜΟΥ
5. ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ19. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΧΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ20. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
7. ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ21. ΜΙΧΑΗΛ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΡΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
8. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΚΚΑΛΗ του ΜΙΧΑΗΛ22. ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΤΡΥΦΩΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ23. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
10. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΚΕΜΠΡΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ24. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
11. ΕΥΓΕΝΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΠΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ25. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
13. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2.ΑΓΡΟΥΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3.ΑΡΚΑΔΑΔΩΝΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.ΑΡΜΕΝΑΔΩΝΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5.ΑΦΙΩΝΟΣΜΠΑΡΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΙΩΑΝΝΗ
6.ΔΑΦΝΗΣΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7.ΔΡΟΣΑΤΟΥΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8.ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9.ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΓΥΡΟΥΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10.ΜΕΣΑΡΙΑΣΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11.ΠΑΓΩΝΡΩΜΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
12.ΡΑΧΤΑΔΩΝΑΡΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13.ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΩΝΝΙΚΟΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.ΑΓΙΩΝ ΔΟΥΛΩΝΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.ΑΓΡΑΦΩΝΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3.ΑΝΤΙΠΕΡΝΩΝΠΡΟΒΑΤΑ ΕΛΕΝΗ
4.ΑΥΛΙΩΤΩΝΚΟΥΒΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
5.ΒΑΛΑΝΕΙΟΥΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ
6.ΒΕΛΟΝΑΔΩΝΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
7.ΚΑΒΑΛΛΟΥΡΙΟΥΣΠΙΓΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8.ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
9.ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝΚΑΛΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
10.ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11.ΣΙΔΑΡΙΟΥΒΛΑΣΕΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
 Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣΚΟΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣΤΡΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.ΛΑΥΚΙΟΥΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ
5.ΛΟΥΤΣΩΝΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΝΥΜΦΩΝΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
7.ΞΑΝΘΑΤΩΝΔΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8.ΠΕΡΙΘΕΙΑΣΚΑΣΣΑΡΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
9.ΠΕΤΑΛΕΙΑΣΑΛΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10.ΣΦΑΚΕΡΩΝΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
 Δ.Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2.ΝΗΣΑΚΙΟΥΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3.ΣΙΝΙΩΝΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Details

Date:
January 31
Time:
19:00 - 23:30
Event Category:
Event Tags:
,

Venue

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 1ου Σχολικού Κέντρου Θιναλίων
Αχαράβη
Αχαράβη, Select a State: 49081 Greece

Organizer

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Back to top