Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (30η) της Οικονομικής Επιτροπής - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (30η) της Οικονομικής Επιτροπής

21/09/2021 @ 12:00 - 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Πληροφορίες : Μαριλένα Τζώρα
Δ/νση: Αχαράβη, 49081 Κέρκυρα
Τηλ: 2663 3 60122, Φαξ: 2663 3 60176
E-mail: marilena.tzora@1354.syzefxis.gov.gr
Προς: Πίνακα Αποδεκτών

Αχαράβη: 17 Σεπτεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 6120

Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (30η) της Οικονομικής Επιτροπής

Έχοντας υπόψη:

  1. Της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού COVID -19»
  2. Της υπ αριθμόν 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31-3-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοιού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης»
  3. Της υπ’ αριθμόν 163 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 33282/29-5-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»
  4. Του με αριθμό πρωτοκόλλου 43815/13.07.2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών
  5. Το με αριθμό 60249/22.09.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού »
  6. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, παρουσία μόνο τακτικών ή αναπληρωματικών μελών, την 21η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00 μμ έως 13:00 μμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 – ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», καθώς και του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1 Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια φυτών και αστικού εξοπλισμού για την αστική αναζωογόνηση της περιοχής «Σιδάρι» του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ06 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
2 Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Ωρίμανση μελετών Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ09 με τίτλο ««Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
3 Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ10 (Α.Π. 18213/29.09.2020) «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
4 Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης για το Υποέργο 1 «Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού αναβάθμισης – βελτίωσης ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών
5 Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης για το Υποέργο 2 «Προμήθεια εξοπλισμού και δαπέδων για την αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών
6 Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» στην Πρόσκληση ΑΤ05 για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»  του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών
7 Έγκριση της μελέτης, των τευχών, και της διαδικασίας ανάθεσης και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νυμφών» του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, προϋπολογισμού 44.988,74€ (με Φ.Π.Α. 24%)
8 Έγκριση διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης με ανοικτό διαγωνισμό, έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμό των όρων του ανοικτού διαγωνισμού, με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας», προϋπολογισμού 37.820,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).
9 Έγκριση δαπανών από Πάγιες Προκαταβολές Κοινοτήτων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
10 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου Δ.Ε. Κασσωπαίων, Θιναλίου, Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων – Προϋπολογισμού 2.000.000 € – Χρηματοδότηση ΠΔΕ – ΣΑΕΠ 522017 ΕΠ 5220001
11 Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση Δημοτικών Οδών Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Μαχειμάρης
Δήμαρχος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΠΕΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
3. ΣΑΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4. ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
5. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΜΠΑΚΟΛΑ - ΛΙΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΙΝΑ
9. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΜΑΛΑΤΟΥ- ΓΟΥΔΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
11. ΣΚΕΜΠΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
12. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
13. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
14. ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
15. ΝΙΚΟΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17. ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
18. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
21. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΒΑΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
23. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
24. ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25. ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΡΗΣ
26. ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
27. ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Details

Date:
21/09/2021
Time:
12:00 - 13:00
Event Category:
Event Tags:
,

Venue

Δια Περιφοράς
Αχαράβη
Αχαράβη, Select a State: 49081 Greece

Organizer

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Back to top