Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (6η) της Οικονομικής Επιτροπής - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (6η) της Οικονομικής Επιτροπής

12/03/2021 @ 09:00 - 10:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Πληροφορίες : Μαριλένα Τζώρα
Δ/νση: Αχαράβη, 49081 Κέρκυρα
Τηλ: 2663 3 60122, Φαξ: 2663 3 60176
E-mail: marilena.tzora@1354.syzefxis.gov.gr
Προς: Πίνακα Αποδεκτών

Αχαράβη 8 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 1284

 

 

 

Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (6η) της Οικονομικής Επιτροπής

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού COVID -19»
 2. Της υπ αριθμόν 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31-3-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοιού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης»
 3. Της υπ’ αριθμόν 163 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 33282/29-5-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»
 4. Του με αριθμό πρωτοκόλλου 43815/13.07.2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών
 5. Το με αριθμό 60249/22.09.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018

 

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, παρουσία μόνο τακτικών ή αναπληρωματικών μελών, την 12η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 09:00 πμ έως 10:00 πμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 – ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», καθώς και του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού θερινής περιόδου 2021 στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας
 2. Έγκριση προϋπολογισμού του ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ. – ΔΙΑ.ΔΕ.ΔΗ.Κ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1-1/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Να εγκριθεί η αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ04 στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και τίτλο «Χωριστή συλλογή Βίο-αποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», καθώς και η υποβολή της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» και να οριστούν οι αρμόδιοι υπάλληλου και Επιτροπές.
 4. Προγραμματική σύμβαση του αρ. 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και ΚΟΙΝΣΕΠ «Όλοι μαζί για το περιβάλλον της Κέρκυρας», για την υλοποίηση προγράμματος συλλογής και ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών ειδών, πλαστικών καπακιών& λοιπών ανακυκλώσιμων.
 5. Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 (Βίο-απόβλητα & Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και να οριστούν οι αρμόδιοι υπάλληλου και Επιτροπές.
 6. Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 (Smart Cities, ψηφιοποίηση πολεοδομικού αρχείου και ηλεκτρονική διακυβέρνηση) του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και να οριστούν οι αρμόδιοι υπάλληλου και Επιτροπές.
 7. Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12 (Ηλεκτροκίνηση) του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και να οριστούν οι αρμόδιοι υπάλληλου και Επιτροπές.
 8. Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ14 (Ψηφιακή Μουσική Βιβλιοθήκη με έργα σχετιζόμενα με την Ελληνική Επανάσταση) του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και να οριστούν οι αρμόδιοι υπάλληλου και Επιτροπές.
 9. Τροποποίηση της 26-297/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κέρκυρας κατόπιν της υπ’ αριθμ. 430/2021 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
 10. Αναθέσεις σε νομικούς

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Μαχειμάρης

Δήμαρχος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΠΕΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
3. ΣΑΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4. ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
5. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΜΠΑΚΟΛΑ - ΛΙΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΙΝΑ
9. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΜΑΛΑΤΟΥ- ΓΟΥΔΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
11. ΣΚΕΜΠΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
12. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
13. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
14. ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
15. ΝΙΚΟΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17. ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
18. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
21. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΒΑΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
23. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
24. ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25. ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΡΗΣ
26. ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
27. ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Details

Date:
12/03/2021
Time:
09:00 - 10:00
Event Category:
Event Tags:

Venue

Δια Περιφοράς
Αχαράβη
Αχαράβη, Select a State: 49081 Greece

Organizer

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Back to top