Πρόσκληση σε συνεδρίαση (7η) του Δημοτικού Συμβουλίου - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (7η) του Δημοτικού Συμβουλίου

25/05/2021 @ 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Αχαράβη, Κέρκυρα
Τηλ.: 2663360113
Ηλεκτρονική Δ/νση: dim_symvoulio@1354.syzefxis.gov.gr
Πληρ.: Γ. Τσιριγώτης
Προς :
1. κ. Γεώργιο Μαχειμάρη,
Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας
2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς)
(Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών)
3. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Βόρειας
Κέρκυρας (Σύμφωνα με τον Πίνακα
Αποδεκτών)

 

 

Αχαράβη  19 Μαϊου 2021

Αρ. Πρωτ. : 3053

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση (7η) του Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  • Την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών τους εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και τους ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια τους λήψης μέτρων αποφυγής τους διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»
  • Την υπ’ αριθμόν 40 Εγκύκλιο (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31-3-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης»
  • Την υπ’ αριθμόν 163 Εγκύκλιο (με αριθμό πρωτοκόλλου 33282/29-5-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»
  • Το με αριθμό 60249/22.09.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό τους διασποράς του κορωνοϊού»
  • Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 τους αντικαταστάθηκε με τους διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018
  • Το με αριθμό πρωτοκόλλου 43815/13.07.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Τις Υγειονομικές Διατάξεις του άρθρου 12 τους ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ 30612/16-5-2020 (Β1869) και παραγ. 3 του άρθρου 14 τους ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 32009/23-5-2020 (Β 1988)
  • Την με αριθμό 163 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)
  • Την με αριθμό 2-14/03.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΔΡΦ46ΜΓΜΥ-ΦΘΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας»

ΣΑΣ ΚΑΛΩ σε Τακτική  Συνεδρίαση (7η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 25η Μαϊου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 έως 24:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Ερωτήσεις – Ανακοινώσεις
2. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Παπαδάτος)
3. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Παπαδάτος)
4. Αποδοχή χρηματοδότησης Λειτουργικών Δαπανών Σχολείων έτους 2021 – Α’ Δόση (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Παπαδάτος)
5. Αποδοχή χρηματοδότησης Λειτουργικών Δαπανών Σχολείων έτους 2021 – Β’ Δόση (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Παπαδάτος)
6. Αντικατάσταση μελών στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Παπαδάτος)
7. Στήριξη εργαζόμενων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς (Εισηγητής: κ. Μαρία Ζερβού, Πρόεδρος ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α)
8. Παράταση συμβάσεων εργαζομένων μέσω του προγράμματος  κοινωφελής εργασίας ΟΑΕΔ (Εισηγητής : Δήμαρχος)
9. Παράταση συμβάσεων εργαζομένων λόγω covid (Εισηγητής : Δήμαρχος)
10. Γνωμοδότηση για την εκ νέου αδειοδότηση και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, εποχιακής χρήσης, σε θαλάσσιες περιοχές του Δήμου μας για λογαριασμό των:

α. Μακρή Χρύσανθου του Σπυρίδωνος

β. Eyal Carmon του Rafael

γ. HENRY COOKSON ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, ΧΕΝΡΑΚΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

δ. Krith Joseph Black

ε. Kirsten Jossephine Telfer

στ. Thomas Czernin Morzin

(Εισηγητής: κ. Χαρίτων Κουτσούρης)

11. Αρτιότητες οικοπέδων (Εισηγητής: κ. Χαρίτων Κουτσούρης)
12. Ανανέωση άδειας λειτουργίας δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής. (Εισηγητής: Κουτσούρης Χαρίτων)
13. Αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας για το έργο «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νυμφών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Χαρίτων Κουτσούρης)
14. Έγκριση ιδιωτικών συμφωνητικών τροποποίησης και παράτασης μίσθωσης ακινήτων στον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας – Έγκριση της με αριθμό 4-21/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής δήμου Βόρειας Κέρκυρας. (Εισηγητής: Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Μαχειμάρης)
15. Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2021, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Εισηγητής: κ. Θεοφάνης Σκέμπρης)
16. Έγκριση Σχεδίου «ΙΟΛΑΟΣ» για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών στον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Θεοφάνης Σκέμπρης)
17. Έγκριση Στοχοθεσίας για το έτος 2021 του ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΙΑ.Κ.Ε. Δήμων Κέρκυρας – Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1-1ης-2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΙΑΠΕΘΕ με την έγκριση του ΠΥ  και τη στοχοθεσία για το 2021 (Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Μαυρωνάς)
18. Έγκριση απολογισμού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για τη χρήση 01.09.2019 έως 31.12.2019- έγκριση της με αριθμό 20-188/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας – Ορισμός Ορκωτού Λογιστή (Εισηγητής: Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Μαχειμάρης)
19. Τέλος μίσθωσης κοινόχρηστων χώρων σε περιοχές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας – Έγκριση της με αριθμό 5-31/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Μαχειμάρης)
20. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072850 (Εισηγητές:  κ. Δήμαρχος, Παναγιώτης Παπαδάτος, Μαριλένα Τζώρα)
21. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητές:  κ. Δήμαρχος, Παναγιώτης Παπαδάτος, Μαριλένα Τζώρα)
22. Επιβολή τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 62 του Ν. 4483/2017 – Έγκριση της με αριθμό 5-32/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Μαχειμάρης)
23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου βόρειας Κέρκυρας οικονομικού έτους 2021 (Εισηγητής: Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Μαχειμάρης – κ. Ευαγγελία Ράδου)
24. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (1Η). (Εισηγητής: Δήμαρχος)
25. Ορισμός υπολόγου και  υπευθύνου διαχειριστή για την τήρηση ειδικών λογαριασμών για την πληρωμή των δαπανών των υποέργων των υπ’αριθμ. ΟΙΚ. 1909/20-8-2020 «Ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων Κέρκυρας» και ΟΙΚ 1910/20-8-2020 «Ανάπτυξη χωριστών κάδων συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού (εκτός συσκευασιών) Κέρκυρας»  απόφάσεων της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ορισμός Εκκαθαριστή Δαπα΄νών και υπευθύνου διαχείρισης ηλεκτρονικού τιμολογίου των ανωτέρω πράξεων. (Εισηγητής : Δήμαρχος – Πουλιάσης Ιωάννης)
26. Δακοκτονία στην Κοινότητα Καβαλλουρίου (Εισηγητής : Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
27. ΣΥΠΑΠ – ΔΟΠΑΠΤΔΒΚ (Εισηγητές : κ. Δήμαρχος, Χρήστος Ανεμογιάννης)
28. Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους. (Εισηγητής : Δήμαρχος)
29. Συμβουλευτικός Σταθμός Σφακερών (Εισηγητής: κ.  Κωνσταντίνος – Γεώργιος Ρούσσινος)
30. Συζήτηση για τον νόμο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση  (Εισηγητής: κ.  Κωνσταντίνος – Γεώργιος Ρούσσινος)
31. Ενοικίαση χώρου για Ανακύκλωση (Εισηγητές: κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη)
32. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
33. Κλειστό Γυμναστήριο – Συζήτηση και λήψη απόφασης για το χώρο κατασκευής του – Σύσταση ΚΕΠΑΚΑ. (Εισηγητές: κ. Δήμαρχος, κ. Παναγιώτης Παπαδάτος, κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)
34. Συζήτηση και λήψη απόφαση για τον χώρο κατασκευής ΣΜΑ (Εισηγητές: κ. Δήμαρχος., κ. Θεοφάνης Σκέμπρης, κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη)
35. Μεταφορά απορριμμάτων στην Πάλαιρο (Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Ασπιώτης)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Παπαδάτος  Παναγιώτης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)15. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)16. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ του ΔΑΝΙΗΛ
3. ΕΛΕΝΗ ΞΑΝΘΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)17. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΝΕΛΗΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ18. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΡΕΛΗΣ του ΖΗΣΙΜΟΥ
5. ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ19. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΧΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ20. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
7. ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ21. ΜΙΧΑΗΛ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΡΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
8. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΚΚΑΛΗ του ΜΙΧΑΗΛ22. ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΤΡΥΦΩΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ23. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
10. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΚΕΜΠΡΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ24. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
11. ΕΥΓΕΝΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΠΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ25. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
13. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΕΙΡΔΑΡΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Details

Date:
25/05/2021
Time:
19:00
Event Category:
Event Tags:
,
Website:
bit.ly/3hdRFnR

Venue

Τηλεδιάσκεψη
Αχαράβη
Αχαράβη, Select a State: 49081 Greece

Organizer

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Back to top