Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (9η) της Οικονομικής Επιτροπής - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (9η) της Οικονομικής Επιτροπής

April 12 @ 13:30 - 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Πληροφορίες : Μαριλένα Τζώρα
Δ/νση: Αχαράβη, 49081 Κέρκυρα
Τηλ: 2663 3 60122, Φαξ: 2663 3 60176
E-mail: marilena.tzora@1354.syzefxis.gov.gr
Προς: Πίνακα Αποδεκτών

Αχαράβη 12 Απριλίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 2108

 

 

 

Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (9η) της Οικονομικής Επιτροπής

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού COVID -19»
  2. Της υπ αριθμόν 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31-3-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοιού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης»
  3. Της υπ’ αριθμόν 163 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 33282/29-5-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»
  4. Του με αριθμό πρωτοκόλλου 43815/13.07.2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών
  5. Το με αριθμό 60249/22.09.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού»
  6. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, παρουσία μόνο τακτικών ή αναπληρωματικών μελών, την 12η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτης και ώρα έναρξης 13:30 μμ έως 14:30 πμ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75, του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 επειδή υφίσταται επιτακτική ανάγκη, κατόπιν της έγκρισης των όρων διακήρυξης από την Κτηματική Υπηρεσία Κέρκυρας  και μείωσης του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος (Ν.4787/2021), για έγκριση των τιμών και των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για θαλάσσια μέσα αναψυχής, ώστε να προλάβουμε τις καταληκτικές ημερομηνίες, πού είναι 30/04/2021, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος παραλιών για την παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σύμφωνα με την KYA 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15.05.2020) και το άρθρο 13 του Ν.4787/2021 (ΦΕΚ 4426/Β/26.03.2021).
  2. Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος χώρων δημοπράτησης για την παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και την άσκηση δραστηριοτήτων ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ σύμφωνα με την KYA 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15.05.2020) και το άρθρο 13 του Ν.4787/2021 (ΦΕΚ 4426/Β/26.03.2021).
  3. Έγκριση των όρων της διακήρυξης για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος (Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Μαχειμάρης

Δήμαρχος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Τακτικά Μέλη:Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Δημήτριος Πέρρος1. Παναγιώτης Παπαδάτος
2. Σπυριδούλα Κόκκαλη2. Βασίλειος Κούλας
3. Νικόλαος Μουζακίτης3. Χρήστος Ανεμογιάννης
4. Χαρίτων Κουτσούρης
5. Σπυρίδων Ασπιώτης
6. Σπυρίδων Βάρελης

Details

Date:
April 12
Time:
13:30 - 14:30
Event Category:
Event Tags:
,

Venue

Δια Περιφοράς
Αχαράβη
Αχαράβη, Select a State: 49081 Greece

Organizer

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Back to top