ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 1.135 ΤΟΝΩΝ Α.Σ.Α. ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

H παρούσα μελέτη αφορά σε υπηρεσίες αποκομιδής Α.Σ.Α. (αστικών στερεών αποβλήτων) από όλες τις περιοχές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Τα συλλεγόμενα απορρίμματα θα μεταφέρονται σε χώρο ΣΜΑ εντός της περιοχής Τεμπλονίου σύμφωνα με σύμβαση που έχει ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας με ανάδοχο. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την αποκομιδή Α.Σ.Α. από τους πράσινους κάδους (πλαστικούς και μεταλλικούς) και πέριξ αυτών, καθώς και την μεταφορά containers και press containers προς το ανωτέρω ΣΜΑ.

 

Γενικές Πληροφορίες
Back to top