ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 5.107 ΤΟΝΩΝ Α.Σ.Α. ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: Αποκομιδή Α.Σ.Α. από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Αρ. Πρωτ.: 3326/26-04-2023

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 5.107 ΤΟΝΩΝ Α.Σ.Α. ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
90511000-2 cpv
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2023
ΚΑ. 20.6277.001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 379.960,80 €

H παρούσα μελέτη αφορά σε υπηρεσίες αποκομιδής Α.Σ.Α. (αστικών στερεών αποβλήτων) από όλες τις περιοχές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Τα συλλεγόμενα απορρίμματα θα μεταφέρονται σε χώρο εντός της περιοχής Τεμπλονίου σύμφωνα με σύμβαση που έχει ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας με ανάδοχο.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την αποκομιδή Α.Σ.Α. από τους πράσινους κάδους (πλαστικούς και μεταλλικούς) και πέριξ αυτών, καθώς και την μεταφορά containers και press containers που έχει τοποθετημένα ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας σε στοχευμένα σημεία, προς το ανωτέρω ΣΜΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Back to top