ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 7.500 ΤΟΝΩΝ Α.Σ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ. ΠΑΛΑΙΡΟΥ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 996832390
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΧΑΡΑΒΗ
Πόλη: ΑΧΑΡΑΒΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός: 49081
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS: EL622
Τηλέφωνο: 26633 60113
Φαξ: 26630 64866
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail): nvdallas@gmail.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): mncnorthcorfu.gr

ΕΡΓΟ: Μεταφόρτωση και Μεταφορά Α.Σ.Α. του
Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο (Χ.Υ.Τ.) Παλαίρου

 

Αρ. Πρωτ.: 4070/24-06-2022

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 7.500 ΤΟΝΩΝ
Α.Σ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ. ΠΑΛΑΙΡΟΥ

90512000-9 cpv

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 10/2022

ΚΑ. 20.6277.005

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.095.104,00 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαιρέσεως

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή ανήκουσα στην Γενική Κυβέρνηση) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Κύρια Δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο Ν. 4412/16 κ΄ 4782/20

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Back to top