ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψή ενός (1) Ειδικού Συμβούλου -Συνεργάτη του Δημάρχου, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας

΄Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17, 163 & 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
  3. Τις διατάξεις του άρθ. 213 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κλπ.”.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4623/2019.
  5. Τον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (ΦΕΚ Β΄/3209/22-8-2019).
  6. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών προς τον Δήμαρχο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ            

Την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση με επιλογή  μιας (1) θέσης Ειδικού  Συμβούλου-Συνεργάτη για να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά για θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση και με αντικείμενα απασχόλησης την παροχή συμβουλών, την διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, εισηγήσεων, προτάσεων και κλπ με συμβουλευτικό έργο γραπτά η προφορικά, εντός του κύκλο των γνώσεων ή και της εμπειρίας του ή της επαγγελματικής ειδίκευσης του σε θέματα .

Ειδικότερα, ο/η Ειδικός Συμβούλος – Συνεργάτης θα παρέχει υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο γνώσεών του/της, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, καθώς επίσης και την διενέργεια ερευνών και παρουσίασης στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου Παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών γραπτά ή προφορικά, για θέματα δημοτικής αγροτικής οδοποιίας , δημοτικών κτιρίων ,τεχνικών έργων, σύνταξη μελετών , παρακολούθηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τεκμηρίωση και υποβολή προτάσεων για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Επίσης, θα παρέχει κάθε επιστημονική βοήθεια του/της ζητηθεί από τον Δήμαρχο προς τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου που απασχολούνται με τα εν λόγω θέματα της ειδίκευσής του/της.

Ο Ειδικός/ή  Συμβούλος -Συνεργάτης θα υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση της Δημάρχου, για την επικουρία της οποίας θα προσληφθεί και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες, οποιασδήποτε μορφής. Το συμβουλευτικό του/της έργο θα απευθύνεται απευθείας στη Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές του/της. Ωστόσο, υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας του Δήμου, εφόσον κατέχει τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα, θα μπορεί να συντάσσει χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου. 

Η θέση που προκηρύσσεται σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση καλύπτεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο και τον Δήμαρχο ειδικής διμερούς συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μετά την δημοσίευση της απόφασης της Δημάρχου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης εργασίας συνάπτεται η εργασιακή σχέση με τον Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.

Η σύμβαση εργασίας λύεται με την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την παρέλευση πέντε (5)  ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου  προσλήφθηκε, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή αποδοχή της παραίτησης, ενεργείται αζημίως για τον Δήμο με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι αποδοχές του Ειδικού  Συνεργάτη ανωτέρω καθορίζονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου & δεύτερου βαθμού […] και άλλες μισθολογικές ρυθμίσεις» και τις σχετικές εγκυκλίους για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα με σαφή αναφορά σε ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία συναφή με την απαιτούμενη εξειδίκευση της θέσης, μαζί με σχετική υπεύθυνη δήλωση ως προς το είδος της ειδικής εμπειρίας, φωτοαντίγραφο ταυτότητας και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

2) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, με ειδίκευση όπως προσδιορίζεται αντιστοίχως στην ανωτέρω παράγραφο.

3) Πολύ  Καλή  γνώση αγγλικής γλώσσας.

4) Να έχουν εμπειρία στις μελέτες οικοδομικών έργων, έργων οδοποιίας και δημοσίων έργων. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Επισημαίνεται ότι το έργο των Ειδικών Συμβούλων-Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Επίσης, επισημαίνεται ότι όσοι από τους ενδιαφερόμενους/νες έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, αυτή είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου- Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις  μόνο όταν πρόκειται  για πρόσληψη Ειδικής/ού ή  Επιστημονικής /ού  Συνεργάτιδας/Συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή  η διάταξη της παρ.3, περ. Α΄ του άρθρου 29 του ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006).

Υποβολή Δικαιολογητικών

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται παραπάνω και οποιαδήποτε κατά την κρίση των υποψηφίων επιπλέον προσόντα υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα του Νομού, ημερήσιας κυκλοφορίας, και πιο συγκεκριμένα από 18-11-2021  έως και  24-11-2021 είτε ηλεκτρονικά στο email: akatsarou@1372.syzefxis.gov.gr, είτε αυτοπροσώπως στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Bόρειας  Κέρκυρας Αχαράβη , Τ.Κ. 49081), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:30 – 14:30).

Στην περίπτωση αποστολής των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά το εμπρόθεσμο διαπιστώνεται από την ημερομηνία αποστολής του email.

Η παρούσα γνωστοποίηση να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου , με πρακτικό ανάρτησης, στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», και να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας  Κέρκυρας    (https:/mncnorthcorfu.gr), καθώς και σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 

O Δήμαρχος

 Βόρειας Κέρκυρας    

Γεώργιος Μαχειμάρης

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Back to top