ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με αρίθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                                                             
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                                                                  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αχαράβη
Τ.Κ.: 49081
Πληροφορίες: Α. Κατσαρού
Τηλέφωνα: 26633- 60105
e-mail:akatsarou@1372.syzefxis.gov.gr

Αχαράβη, 21/02/2022

Aρ. Πρωτ.:1099

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με αρίθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμησης της φτώχειας & των διακρίσεων» Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Τίτλος Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).

5. Την υπ’ αριθ. Δ14/15834/237/08-04-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 1344/τ.Β΄/19-4-2019).
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (ΦΕΚ 3209/τ. Β’/22-8-2019), όπως ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.672/06-04-2020(ΑΔΑ:6Σ367ΛΕ-ΡΘΛ) Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης:ΙΟΝ90, A/A OΠΣ:4256, Έκδοση: 1/0, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια
Νησιά» – Άξονας Προτεραιότητας 5«Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (3η)».
8. Την υπ’ αριθμ. 9-72/19-06-2020 (ΑΔΑ:Ψ8ΔΡ46ΜΓΜΥ-4Ν7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας θέμα: «Έγκριση υποβολής πρότασης για δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΟΝ90 του επιχειρησιακού προγράμματος «Ιόνια Νησιά», Άξονας Προτεραιότητας: 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμησης της φτώχειας & των διακρίσεων», ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ».
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.6003/30-09-2020 Αίτηση Χρηματοδότησης στο Ε.Π.ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020 του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΙΑΟΤΗΤΑΣ «5. Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμησης της φτώχιας και των διακρίσεων».
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.120/19-01-2021 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα: «Ένταξη της Πράξης ‘’ΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ’’ με Κωδικό ΟΠΣ 5072850 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2014-2020”».
11. Την υπ’ αριθμ.7-35/25-05-2021(ΑΔΑ:6ΨΝΦ46ΜΓΜΥ-2ΞΦ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με θέμα: «Απόφαση υλοποίησης με τα ίδια μέσα του Υποέργου (1) “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5072850.
12. Την υπ’ αριθμ.11-55/12-07-2021(ΑΔΑ:6ΠΤ346ΜΓΜΥ-ΜΤΑ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με θέμα:«Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας».
13. Την υπ αριθμ.πρωτ : 146201/16-12-2021(ΑΔΑ: Ω5ΧΞΟΡ1Φ-Χ33) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας&Ιονίου περί της τεκμαιρόμενης νομιμότητας της υπ’ αριθμού 11-55/12-07-2021(ΑΔΑ: 6ΠΤ346ΜΓΜΥ-ΜΤΑ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης λόγους».
14. Το από 15-01-2021Ελεγμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 50722850 τίτλος πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5-20/15-02-2022 (ΨΛΝ46ΜΓΜΥ-99Η) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με θέμα: «Έγκριση προκήρυξης με διαδικασία ΑΣΕΠ για την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας δύο ειδικοτήτων
επιστημονικού προσωπικού, ενός Κοινωνικού Λειτουργού ΠΕ/ΤΕ και ενός Ψυχολόγου ΠΕ».
16. Το οριστικοποιημένο από 04-04-2022Τεχνικό Δελτίο Υποέργου 1, με κωδικό πράξης/MIS (ΟΠΣ):50722850 τίτλος Υποέργου Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας».
17. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ: 2399/19-04-2022 Βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού & Ανάπτυξης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης και δημοσίευσης αυτής στον τύπο.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΙόνιαΝησιά2014-2020”- Άξονας Προτεραιότητας5:«Κοινωνικήένταξη,ανάπτυξητουανθρώπινουδυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων», στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, που εδρεύει στην Αχαράβη Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με αρίθμ. ΣΟΧ 1/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 12
Back to top