ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2023 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Αχαράβη 1 1 Μαΐου 2023
Αριθμ. Πρωτ.: 3990

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ91/τ.Α’/13-04-2023).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ232/τ.Α΄/17-12-2022) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολογίου-Κλαδολογίουυ).

6. Την υπ’ αριθμ. 10-19/23-03-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, με θέμα: «Έγκριση προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2023 σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μήνες».

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 27666/3-04-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 32222/12-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΣΨ46ΜΤΛ6-ΜΑ0) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων (544) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α΄βαθμού».

9. Το υπ. αριθμ. 32476/12-04-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί Έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα»

10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 3817/τ.Β΄/21-07-2022) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3186/24-04-2023 βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας περί ύπαρξης κενών θέσεων.

11. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 3178/24-04-2023 και 3179/24-04-2023 βεβαιώσεις του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης
Περιβάλλοντος Πρασίνου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας σχετικά με τις απαιτούμενες άδειες για τους κωδικούς θέσεων 101 και 102 της παρούσας ανακοίνωσης.

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ 3465/2-05-2023 βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας περί ύπαρξης πιστώσεων, για τη δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

13. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 3991/11-05-2023 και 4177/18-05-2023 βεβαιώσεις του Αναπληρωτή Προϊστάμενου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας σχετικά με τις απαιτούμενες άδειες του κωδικού θέσης 103 της παρούσας Ανακοίνωσης.

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4168/17-05-2023 βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας σχετικά με το είδος απασχόλησης του προσωπικού του κωδικού θέσης 105 της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, που εδρεύει στην Αχαράβη Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Back to top